HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 200 of 234)

Languages: Dutch
Pages:234
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 200 of 234
Beperkte garantie van de printcartridge
HP garandeert dat dit HP-product geen materiaal- en productiefouten bevat.
Deze garantie is niet van toepassing op producten die (a) zijn nagevuld, verbeterd, bijgewerkt of op een
andere manier aangepast, producten waarbij (b) problemen optreden als gevolg van verkeerd gebruik,
onjuiste opslag of vanwege gebruik in een andere omgeving dan aangegeven in de printerspecificaties,
of producten die (c) slijtage vertonen als gevolg van normaal gebruik.
Als u in aanmerking wilt komen voor garantie, moet u dit product retourneren aan de winkel waar u het
product hebt gekocht (voorzien van een beschrijving van het probleem en afdrukvoorbeelden) of contact
opnemen met HP Klantenondersteuning. HP zal het product vervolgens vervangen, indien het product
is beschadigd, of het aankoopbedrag vergoeden.
VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, IS DE
BOVENGENOEMDE GARANTIE EXCLUSIEF. HP BIEDT GEEN ANDERE EXPLICIETE OF
IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN, SCHRIFTELIJK NOCH MONDELING EN WIJST
ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID,
TOEREIKENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND.
VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZIJN HP OF HAAR
LEVERANCIERS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, BIJZONDERE,
INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLIES),
OF ANDERE SCHADE, HETZIJ ONDER CONTRACT, DWANG OF ANDERSZINS.
DE GARANTIEBEPALINGEN IN DEZE VERKLARING VORMEN BEHALVE VOOR ZOVER BEPERKT
TOT WAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN GEEN UITSLUITING, BEPERKING OF AANPASSING VAN
DE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DIT PRODUCT MAAR ZIJN EEN
AANVULLING DAAROP.
186
Bijlage B
Service en ondersteuning
NLWW
Sample