HP Color LaserJet 3000 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 224
השיגה
תורדגהל
להנמ
תספדמה
...............................................................................................
49
תריחב
ירמוח
הספדה
..............................................................................................................................
50
ריינ
שיש
ענמיהל
שומישמ
וב
....................................................................................................
50
ריינ
לולעש
םורגל
קזנ
תספדמל
.................................................................................................
50
תרדגה
תרוצת
םישגמה
...........................................................................................................................
52
תרדגה
לדוגה
........................................................................................................................
52
תרדגה
גוסה
..........................................................................................................................
52
תרדגה
תרוצת
שגמ
1
ריינל
םאתומ
תישיא
.................................................................................
52
תרדגה
תרוצת
שגמ
2
וא
שגמ
3
ריינל
םאתומ
תישיא
...................................................................
53
הספדה
שגממ
1
)
שגמ
בר
-
יתילכת
(
...........................................................................................
54
תניעט
ריינ
שגמב
1
................................................................................................
55
הספדה
לע
תופטעמ
שגממ
1
...................................................................................................
57
ידכ
ןועטל
תופטעמ
שגמב
1
.....................................................................................
57
הספדה
לע
תופטעמ
...............................................................................................
58
הספדה
שגממ
2
שגממו
3
.......................................................................................................
59
תניעט
שגמ
2
........................................................................................................
59
תניעט
שגמ
3
........................................................................................................
62
יוהיז
יטמוטוא
לש
גוס
ירמוח
הספדה
..........................................................................................................
65
יוהיז
שגמב
1
.........................................................................................................................
65
יוהיז
שגמב
2
שגמבו
3
............................................................................................................
65
שומישה
םינייפאמב
םילולכה
להנמב
תספדמה
ל
-
Windows
...........................................................................
67
תריצי
תוכרע
לש
תורדגה
תוריהמ
שומישו
ןהב
.............................................................................
67
שומיש
ינמיסב
םימ
.................................................................................................................
68
יוניש
לדוג
לש
םיכמסמ
............................................................................................................
68
תרדגה
לדוג
ריינ
םאתומ
תישיא
להנממ
תספדמה
........................................................................
68
שומיש
גוסב
ריינ
הנוש
תספדהו
תוכירכ
......................................................................................
69
תספדה
ףד
ןושאר
קיר
.............................................................................................................
69
תספדה
םידומע
םיבר
לע
ןויליג
דחא
...........................................................................................
69
תרדגה
תויורשפא
עבצה
..........................................................................................................
69
שומישה
תביתב
ודה
-
חיש
'
תויורשפא
הימדהה
תילטיגידה
לש
HP
'
..................................................
70
שומישה
הייסיטרכב
'
םיתוריש
'
..................................................................................................
70
שומישה
םינייפאמב
םילולכה
להנמב
תספדמה
ל
-
Macintosh
.........................................................................
71
תריצי
תוכרע
תורדגומ
שארמ
תכרעמב
Mac OS X
שומישו
ןהב
.....................................................
71
תספדה
ףד
הכירכ
..................................................................................................................
71
תספדה
םידומע
םיבר
לע
ןויליג
דחא
...........................................................................................
72
תרדגה
תויורשפא
עבצה
..........................................................................................................
72
הספדה
לע
ירמוח
הספדה
םידחוימ
.............................................................................................................
73
םיפקש
.................................................................................................................................
73
ריינ
קירבמ
............................................................................................................................
73
ריינ
ינועבצ
............................................................................................................................
73
תופטעמ
...............................................................................................................................
73
תוקבדמ
................................................................................................................................
74
ריינ
דבכ
...............................................................................................................................
74
ריינ
דימע
HP LaserJet Tough
..............................................................................................
75
םיספט
םיספדומ
שארמ
ריינו
הרבח
...........................................................................................
75
ריינ
רזחוממ
..........................................................................................................................
75
שומיש
הספדהב
וד
-
תידדצ
)
סקלפוד
(
..........................................................................................................
76
הספדה
וד
-
תידדצ
תיטמוטוא
.....................................................................................................
76
תורדגה
חול
הרקב
הספדהל
וד
-
תידדצ
תיטמוטוא
.........................................................................
77
ידכ
ליעפהל
וא
תיבשהל
תא
ןייפאמה
הספדהל
וד
-
תידדצ
ךרד
חול
הרקבה
.......................
77
vii
HEWW
Sample