HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 60 of 224)

Languages: Hebrew
Pages:224
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 224
תרדגה
הרוצתה
לש
תאיצי
טלקה
/
טלפ
תבחרומה
)
EIO
(
הרעה
ןייפאמ
הז
ןימז
תוספדמב
תרדסמ
HP Color LaserJet 3000/3800 Series
דבלב
.
םא
התא
ףיסומ
תרש
הספדה
םגדל
יסיסב
)
HP Color LaserJet 3000
וא
HP Color LaserJet 3800
,(
ןכתיי
שרדיתש
ביחרהל
תא
ןורכיז
תספדמה
.
תועצמאב
ץירח
ה
-
EIO
רשפא
רבחל
םירזבא
םימאות
,
ןוגכ
יסיטרכ
תשר
לש
תרש
הספדה
HPJetdirect
וא
םינקתה
םירחא
.
רוביח
סיטרכ
תשר
EIO
ץירחל
לידגמ
תא
רפסמ
יקשממ
תשרה
םינימזה
תספדמל
.
יתרש
הספדה
HP EIO Jetdirect
רשפא
ןיקתהל
יתרש
הספדה
HP Jetdirect
)
יסיטרכ
תשר
(
דחאב
יצירחמ
תאיצי
טלקה
/
טלפ
תבחרומה
)
EIO
(
לש
תספדמה
.
םיסיטרכ
הלא
םיכמות
תוכרעמב
הלעפה
ילוקוטורפבו
תשר
םיבר
.
יתרש
הספדהה
HP Jetdirect
םירשפאמ
שמתשמל
רבחל
תא
תספדמה
תורישי
תשרל
,
לכב
םוקימ
אוהש
,
ךכבו
םילקמ
וילע
תא
לוהינ
תשרה
.
ומכ
ןכ
,
םיכמות
יתרש
הספדהה
HP Jetdirect
לוקוטורפב
טושפ
לוהינל
תשר
)
SNMP
,(
רשפאמה
ילהנמל
תשר
להנל
תוספדמ
קוחרמ
רותפלו
תויעב
תרזעב
הנכותה
HP Web Jetadmin
.
הרעה
שי
רידגהל
תא
תרוצת
סיטרכה
תועצמאב
חול
הרקבה
,
תנכות
הנקתהה
לש
תספדמה
וא
תנכות
HP Web
Jetadmin
.
תלבקל
עדימ
ףסונ
הנפ
דועיתל
תרש
הספדהה
לש
HP Jetdirect
.
HEWW
תרדגה
תרוצת
תשר
46
Sample