HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 5 of 224)

Languages: Hebrew
Pages:224
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 224
תוריש
תוחוקלה
לש
HP
םיתוריש
םינווקמ
ידכ
תונהיל
השיגמ
24
תועש
הממיב
תונכותל
תויפיצפס
תוספדמל
HP
,
עדימל
לע
םירצומ
עדימלו
יאשונב
הכימת
תועצמאב
רוביח
טנרטניאל
,
רקב
רתאב
םיאתמה
.
תספדמ
HP Color LaserJet 3000 Series
:
www.hp.com/
support/clj3000
תספדמ
HP Color LaserJet 3600 Series
:
www.hp.com/
support/clj3600
תספדמ
HP Color LaserJet 3800 Series
:
www.hp.com/
support/clj3800
תלבקל
עדימ
לע
תרש
הספדהה
ינוציחה
HP Jetdirect
,
רקב
רתאב
www.hp.com/
support/net_printing
.
HP Instant Support Professional Edition
)
ISPE)
איה
הליבח
לש
ילכ
ןורתפ
תויעב
יססובמ
-
טנרטניא
רובע
ירצומ
הספדה
בושחמו
.
רקב
רתאב
instantsupport.hp.com
.
הכימת
תינופלט
ךלהמב
תפוקת
תוירחאה
,
תרבח
HP
תקפסמ
הכימת
תינופלט
אלל
םולשת
.
ןייע
ןולעב
לולכה
תזיראב
תספדמה
וא
רקב
רתאב
www.hp.com/
support/callcenters
רוריבל
רפסמ
ןופלטה
תלבקל
הכימת
הנידמב
/
רוזא
ךלש
.
ינפל
היינפה
ל
-
HP
,
ןכה
תא
עדימה
םיאבה
:
םש
רצומה
ורפסמו
ירודיסה
,
ךיראת
השיכרה
רואיתו
הלקתה
.
תוינכות
תוריש
,
ילהנמ
ןקתה
עדימו
ינורטקלא
תספדמ
HP Color LaserJet 3000 Series
:
www.hp.com/
go/clj3000_software
תספדמ
HP Color LaserJet 3600 Series
:
www.hp.com/
go/clj3600_software
תספדמ
HP Color LaserJet 3800 Series
:
www.hp.com/
go/clj3800_software
ףד
טנרטניאה
רובע
ילהנמ
ןקתהה
עיפומ
תילגנאב
,
ךא
ךתורשפאב
דירוהל
תא
ילהנמ
ןקתהה
םמצע
רפסמב
תופש
.
תנמזה
םירזבא
וא
םירמוח
תורישי
תרבחמ
HP
הראב
"
ב
:
sbso/product/supplies
.
הדנקב
:
catalog/supplies
הפוריאב
:
www.hp.com/
supplies
היסאב
)
רוזא
סונייקואה
טקשה
(
:
paper
/
תנמזהל
םיקלח
וא
םירזבא
םיירוקמ
לש
HP
,
רקב
תונחב
םיקלחה
לש
HP
,
ב
-
www.hp.com/
buy/parts
)
הראב
"
ב
הדנקבו
דבלב
,(
וא
רשקתה
סמל
'
1-800-538-8787
)
הרא
"
ב
(
וא
1-800-387-3154
)
הדנק
(
.
עדימ
לע
יתוריש
HP
רותיאל
םיקוושמ
םישרומ
לש
ירצומ
HP
,
רשקתה
סמל
'
1-800-243-9816
)
הראב
"
ב
(
וא
1-800-387-3867
)
הדנקב
(
.
ץוחמ
הראל
"
ב
הדנקו
,
רשקתה
זכרמל
הכימתה
תוחוקלב
ליעפה
הנידמב
/
רוזא
ךלש
.
רוריבל
רפסמה
,
ןייע
ןולעב
לולכה
תזיראב
תספדמה
.
ימכסה
תורישה
לש
HP
רשקתה
ןופלטל
רפסמ
1-800-835-4747
)
הרא
"
ב
(
וא
1-800-268-1221
)
הדנק
(
.
תלבקל
תוריש
בחרומ
,
רשקתה
סמל
'
1-800-446-0522
.
iii
תוריש
תוחוקלה
לש
HP
HEWW
Sample