HP Color LaserJet 3000 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 224
םינייפאמ
שמתשה
תרשב
טנרטניאה
הנבומה
לש
HP
עוציבל
תומישמה
תואבה
:
תגצה
עדימ
לע
סוטטס
תספדמה
תעיבק
ךשמ
םייחה
רתונה
לש
לכ
םירמוחה
םילכתמה
תנמזהו
םישדח
הגצה
יונישו
לש
תורוצת
םישגמה
הגצה
יונישו
לש
תרוצת
טירפת
חול
הרקבה
הגצה
הספדהו
לש
םיפד
םיימינפ
תרדגה
תחילש
תועדוה
ראוד
ינורטקלא
רובע
םיעוריא
םימיוסמ
םירושקה
תספדמל
םירמוחלו
םילכתמ
הפסוה
וא
המאתה
תישיא
לש
םירושיק
ירתאל
טנרטניא
םירחא
תריחב
תפש
הגוצתה
לש
יפד
תרש
טנרטניאה
הנבומה
הגצה
יונישו
לש
תרוצת
תשרה
הטילש
לע
השיגה
ינייפאמל
הספדהה
עבצב
)
תספדמב
HP Color LaserJet 3000 Series
דבלב
(
ןויע
עדימב
לע
הכימת
ידוחייה
תספדמל
בצמלו
יחכונה
הלש
תלבקל
רבסה
אלמ
לע
םינייפאמה
תויצקנופהו
לש
תרש
טנרטניאה
הנבומה
,
האר
שומיש
תרשב
טנרטניאה
הנבומה
.
תוינכות
רזע
םיביכרו
םירחא
ןנשי
המכ
תוינכות
תודמועה
תושרל
ישמתשמ
Windows
ו
-
Macintosh
.
Windows
Macintosh OS
ןיקתמ
הנכות
ךפוה
תא
תנקתה
תכרעמ
הספדהה
תיטמוטואל
.
םושיר
ןווקמ
טנרטניאב
יצבוק
רואית
תספדמ
PostScript
)
PPDs)
-
שומישל
םע
ילהנמ
ןקתהה
Apple PostScript
םיפרוצמה
תכרעמל
Mac OS
תינכות
רזעה
HP Printer Utility
-
תרשפאמ
תונשל
תא
תורדגה
תספדמה
בשחממ
Mac
.
תינכות
רזעה
תכמתנ
תכרעמב
הלעפה
Mac OS X
תואסרגב
10.2
,
10.3
ךליאו
.
13
קרפ
1
תודוסי
שומישה
תספדמב
HEWW
Sample