HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 24 of 224)

Languages: Hebrew
Pages:224
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 224
דומעה
ספדומה
תביבסב
תוכרעמ
Windows
וא
Macintosh
.
HP JetReady 4.2
ריבעמ
תא
םידומעה
ינפל
םתקפה
בשחמהמ
חראמה
לא
תספדמה
ריבעמו
תספדמל
תוארוה
יבגל
תרמה
םידומעה
םינותנל
םינתינה
הספדהל
.
להנמ
ןקתה
PDL
לש
HP JetReady 4.2
ןימז
רוטילקתב
הנקתהה
רובע
תוכרעמ
הלעפהה
תואבה
:
Windows 98
,
Windows Millenium Edition
)
Me)
Windows 2000
Windows XP
)
32-bit
ו
-
64-bit
(
Windows Server 2003
)
32-bit
ו
-
64-bit
(
Macintosh OS X v10.2
ךליאו
הרעה
קלח
ינייפאממ
תספדמה
םינימז
קר
ילהנמב
ןקתה
םימיוסמ
וא
תוכרעמב
הלעפה
תומיוסמ
.
םא
תכרעמה
ךתושרבש
אל
השפיח
טנרטניאב
תא
ילהנמ
ןקתהה
םיינכדעה
רתויב
ךלהמב
תנקתה
הנכות
,
דרוה
םתוא
רתאמ
www.hp.com/
go/clj3600_software
.
ילהנמ
ןקתה
םיפסונ
ילהנמ
ןקתהה
םיאבה
םניא
םילולכ
רוטילקתב
,
ךא
םינימז
רתאב
www.hp.com/
go/clj3000_software
וא
רתאב
www.hp.com/
go/clj3800_software
.
ילהנמ
ןקתה
הלא
ודעונ
תוספדמל
HP Color LaserJet 3000/3800 Series
דבלב
.
םיטפירקס
לש
ימגד
UNIX®
ילהנמ
ןקתה
Linux
ילהנמ
ןקתה
PS
ו
-
PCL
ל
-
OS/2
הרעה
רשפא
שוכרל
תא
ילהנמ
ןקתהה
תכרעמל
OS/2
תרבחמ
IBM
.
ילהנמ
ןקתהה
םיפרוצמ
ל
-
OS/2
.
םה
םניא
םינימז
תופשב
תואבה
:
תיניס
תיתרוסמ
,
תיניס
הדיחא
,
תינאירוק
תינפיו
.
תחיתפ
ילהנמ
תספדמה
תכרעמ
הלעפהה
ידכ
תונשל
תא
תורדגהה
יבגל
לכ
תודובע
הספדהה
דע
תריגסל
הנכותה
ידכ
תונשל
תא
תורדגה
תרירב
לדחמה
רובע
לכ
תודובע
הספדהה
ידכ
תונשל
תא
תורדגה
הרוצתה
לש
רצומה
Windows 98
ו
-
Me
1
.
טירפתב
ץבוק
הנכותב
,
ץחל
לע
הספדה
.
2
.
רחב
תא
להנמ
תספדמה
רחאלו
ןכמ
ץחל
לע
םינייפאמ
.
םידעצה
לעופב
םייושע
תויהל
םינוש
,
ךא
והז
להונה
ץופנה
רתויב
.
1
.
ץחל
לע
לחתה
,
ץחל
לע
תורדגה
רחאלו
ןכמ
ץחל
לע
תוספדמ
.
2
.
ץחל
הציחל
תינמי
לע
למס
תספדמה
רחבו
תורשפאב
םינייפאמ
.
1
.
ץחל
לע
לחתה
,
ץחל
לע
תורדגה
רחאלו
ןכמ
ץחל
לע
תוספדמ
.
2
.
ץחל
הציחל
תינמי
לע
למס
תספדמה
רחבו
תורשפאב
םינייפאמ
.
3
.
ץחל
לע
הייסיטרכה
תעיבק
הרוצת
.
HEWW
תנכות
תספדמ
10
Sample