HP Color LaserJet 3000 user manual download (Page 219 of 224)

Languages: Hebrew
Pages:224
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 219 of 224
סקדניא
םילמס
/
ירפסמ
)
הנכות
לופיטל
תולקב
תספדמב
לש
HP)
HP Easy Printer Care Software
שומיש
92
(
ןייפאמ
PS Defer Media
feature
)
בכע
ירמוח
הספדה
להנמב
PS
(
34
א
םירזבא
הנמזה
171
תורהזא
תוינמז
37
תוירחא
רצומ
176
תבחרומ
178
תינסחמ
הספדה
177
תוירחא
תבחרומ
178
תזירא
תספדמה
שדחמ
179
ירתא
טנרטניא
ינייפאמ
תספדמה
5
הנכות
,
הדרוה
9
דועית
2
ב
תוריהב
,
גצ
חול
הרקבה
36
תוריהב
גצ
חול
הרקבה
36
לוטיב
תשקב
הספדה
79
הרקב
לע
תודובע
הספדה
48
ג
לדוג
ריינ
םאתומ
תישיא
תורדגה
להנמ
ןקתהה
68
םינפוג
Macintosh
,
ןורתפ
תויעב
162
יצבוק
EPS
,
ןורתפ
תויעב
162
,
164
םינפוג
םילולכ
5
ד
סקלפוד
15
תותלד
,
רותיא
7
תלד
תימדק
,
רותיא
7
ףד
תקידב
לולסמ
ריינ
152
ףד
רושיי
152
יפד
הכירכ
69
,
71
יפד
עדימ
תודוא
תספדמה
86
,
168
ףד
סוטטס
םירמוח
הספדה
86
ףד
תיירפס
םיצבק
הספדה
87
ףד
ןושאר
שמתשה
ריינב
הנוש
69
,
71
קיר
69
ףד
הרוצת
הספדה
86
ה
תלדגה
םיכמסמ
68
תורדגה
חול
הרקבה
לש
תספדמה
33
תוכרע
תורדגומ
שארמ
לש
להנמ
ןקתה
71
תוכרע
לש
תורדגה
תוריהמ
67
תורדגה
הייסיטרכה
'
עבצ
'
69
,
72
תרדגה
תוערתה
ראוד
ינורטקלא
88
הספדה
ינוגב
רופא
100
הספדה
עקרב
,
ןורתפ
תויעב
162
הספדה
וד
-
תידדצ
תויורשפא
הכירכ
77
תורדגה
חול
הרקב
77
הספדה
וד
-
תידדצ
תינדי
77
הספדה
ינשמ
ידצ
ףדה
76
תספדה
n-up
69
,
72
תספדה
ךמסמ
לע
68
תועדוה
,
חול
הרקבה
19
תועדוה
האיגש
,
חול
הרקבה
19
תדרוה
הנכות
9
םירמוחה
םילכתמה
ולזא
תרדגה
תוערתה
88
ןייפאמה
Use Another Tray
)
שמתשה
שגמב
רחא
(
34
ךשמה
יטמוטוא
37
ימכסה
תוריש
178
ימכסה
תוריש
רתאב
178
ימכסה
הקוזחת
178
הרהצה
םילדג
םיכמתנ
15
הרהצה
יבגל
תוערפה
תויטנגמורטקלא
)
EMI
- (
האירוק
194
תורהצה
תוחיטב
תוחיטב
רזייל
194
תוחיטב
רזייל
-
דנלניפ
195
תרהצה
VCCI
-
ןפי
194
וקה
םחה
לש
HP
חווידל
לע
תואנוה
108
תנטקה
םיכמסמ
68
תייהשה
תשקב
הספדה
79
שמתשה
גוסב
רחא
לש
ריינ
/
תוכירכ
69
הנכותה
הלולכ
5
תוערתה
ראוד
ינורטקלא
תרדגה
הרוצת
88
ז
יוהיז
יטמוטוא
לש
ירמוח
הספדה
65
ןורכיז
הפסוה
83
,
197
הלעפה
200
הנקתה
198
ח
ירמוח
הספדה
manual feed
)
הנזה
תינדי
(
34
הריחב
50
םילדג
םימאתומ
תישיא
,
הרדגה
68
םילדג
םיכמתנ
15
לדוג
ךמסמ
,
הריחב
68
205
סקדניא
HEWW
Sample