HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 128 of 136)

Languages: Arabic
Pages:136
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 128 of 136
نﺎﻴﺑ
ﺔﻣﻼﺴﻟا
ﻦﻣ
رﺰﻴﻠﻟا
يﺪﻨﻠﻨﻔﻟا
LASERTURVALLISUUS
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
HP Color LaserJet
1600 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite.
Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle.
Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1
(1994) mukaisesti.
VAROITUS!
Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa
käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
VARNING!
Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren
utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass
1.
HUOLTO
HP Color LaserJet
1600 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita.
Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai
muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka
voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.
VARO!
Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen
ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.
VARNING!
Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för
osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.
Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:
Aallonpituus
770-800 nm
Teho 5 mW
Luokan
3B laser
ARWW
تﺎﻧﺎﻴﺑ
ﺔﻣﻼﺴﻟا
ﺔﺻﺎﺨﻟا
ﺔﻟوﺪﺑ
/
ﺔﻘﻄﻨﻤﺑ
١١٦
Sample
This manual is suitable for devices