HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 82 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 146
Åsidosätt byt ut material
Vad är det?
Skrivaren HP Color LaserJet 1600 visar ett
Beställ material
-meddelande när en kassett håller på att
ta slut och ett
Byt ut förb.mat.
-meddelande när en kassett har tagit slut.
För att garantera bästa
utskriftskvalitet, rekommenderar HP att en kassett ersätts när
Byt ut förb.mat.
-
meddelandet
visas.
Genom att ersätta kassetten i det här läget kan du undvika att slösa med utskriftsmaterial eller
andra kassetter när en kassett ger dålig utskriftskvalitet.
Funktionen Åsidosätt byt ut material gör det möjligt att fortsätta använda en kassett som har nått det
läge där det rekommenderas att den byts ut.
VARNING!
Det kan hända att den här funktionen leder till otillfredsställande utskriftskvalitet och
att vissa funktioner inte är tillgängliga (såsom information om återstående toner).
VARNING!
Alla utskriftsdefekter och defekter i förbrukningsmaterial som orsakas av att ett
förbrukningsmaterial från HP används vid åsidosättning kommer inte att betraktas som defekter
i material eller arbete under HP:s garanti för tonerkassetter. Information om garantier finns i
Begränsad garanti för tonerkassett
.
Konfiguration
Åsidosätt byt ut patron kan endast aktiveras från skrivarens kontrollpanelmeny.
1.
Från huvudmenyn trycker du på
(
Högerpil
) till
Systeminställn.
och trycker på
(
Välj
).
2.
Tryck på
(
Högerpil
) till
Utskriftskval.
och tryck på
(
Välj
).
3.
Tryck på
(
Högerpil
) till
Byt ut förb.mat.
och tryck på
(
Välj
).
4.
Tryck på
(
Högerpil
) till
Åsidosätt slut
och tryck på
(
Välj
).
5.
Tryck på
(
Välj
).
Om
Stopp vid slut
är valt, slutar skrivaren att skriva ut när en kassett når det läge när ersättning
rekommenderas. Om
Åsidosätt slut
är valt, fortsätter skrivaren att skriva ut när en kassett når det läge
när ersättning rekommenderas. Standardinställningen är
Stopp vid slut
.
Pågående drift
Åsidosättning kan aktiveras eller inaktiveras när som helst och behöver inte aktiveras om för varje
kassett. Skrivaren kommer automatiskt att fortsätta att skriva ut när en kassett når det läge när ersättning
rekommenderas. Ett meddelande visas på skrivaren
Byt ut förb.mat. Åsidosättning
när en kassett
används i åsidosättningsläge. När kassetten ersätts, avaktiveras åsidosättningen till en annan kassett
når ersättningsläget.
70
Kapitel 7
Underhåll
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices