HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 33 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 146
Förstå förbrukningsmaterialens status
Mätarna för förbrukningsmaterial visar konsumtionsnivån för tonerkassetter (svart, gult, cyan och
magenta).
Förbrukningsmätare för svart, gult, cyan och magenta
Ett ? visas i stället för konsumtionsnivån när nivån inte är känd. Det här kan bero på följande saker:
Tonerkassetter saknas
Felaktigt placerade kassetter
Kassetter med fel
Kassetter som inte kommer från HP
Mätaren för förbrukningsmaterial visas när skrivaren visar läget Redo och inga varningar finns. Den
visas också när skrivaren visar en varning eller ett felmeddelande om en tonerkassett eller flera
förbrukningsmaterial. Om ett förbrukningsmaterial är slut, blinkar mätaren.
Förstå skrivarstatusen
Skrivaren har fyra knappar och tre lampor som visar och kontrollerar skrivarstatusen.
Knappen Avbryt utskrift
När knappen Redo blinkar avbryts utskriften om du trycker du på
(
Avbryt utskrift
).
När en mätare för nivå på förbrukningsmaterial och lampan Åtgärda lyser (vilket anger att ett
förbrukningsmaterial som inte kommer från HP har installerats), kan du fortsätta utskriften genom
att trycka på
(
Välj
).
VIKTIGT
Du får eventuellt ingen information om att förbrukningsmaterial som inte kommer från
HP har tagit slut. Om du fortsätter att skriva ut när kassetten är tom kan skrivaren skadas. Mer
information finns i
Hewlett-Packard begränsad garanti
.
Varningslampa
Vanligtvis blinkar varningslampan när skrivaren har slut på papper, när papperstrassel har uppstått eller
när andra problem som behöver åtgärdas uppstår.
Varningslampan lyser samtidigt som statuslampan för förbrukningsmaterial blinkar första gången en
produkt som inte kommer från HP installerats.
Lampan Redo
Lampan Redo lyser när skrivaren är redo att skriva ut (och inga problem som hindrar den att skriva ut
har uppstått). Lampan blinkar när skrivaren tar emot data som ska skrivas ut.
SVWW
Funktioner på kontrollpanelen
21
Sample
This manual is suitable for devices