HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 131 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 131 of 146
FCC-bestämmelser
Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital enhet i klass B enligt artikel 15
i FCC-bestämmelserna. Dessa krav har uppställts för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar vid
installation i bostadsområden. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi.
Om den här utrustningen inte installeras och används enligt anvisningarna kan den förorsaka skadliga
störningar i radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte uppstår i en viss
installation. Huruvida störningar finns eller ej kan avgöras genom att stänga av och sätta på utrustningen.
Om den här utrustningen skulle orsaka skadliga störningar i radio- eller TV-mottagningen uppmanas
användaren att försöka rätta till problemet genom att vidta följande åtgärder:
Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren anslutits.
Fråga närmaste återförsäljare eller en radio/TV-tekniker.
OBS!
Alla förändringar av skrivaren som inte uttryckligen godkänns av HP kan göra att
användarens rättigheter att använda utrustningen upphör att gälla.
En skärmad gränssnittskabel måste användas för att uppfylla klass B-begränsningarna i del 15
av FCC-reglerna.
SVWW
FCC-bestämmelser
119
Sample
This manual is suitable for devices