HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 122 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 122 of 146
Hewlett-Packard begränsad garanti
HP-PRODUKT
DEN BEGRÄNSADE GARANTINS VARAKTIGHET
HP Color LaserJet 1600
HP garanterar kunden/slutanvändaren att maskinvara och tillbehör från HP är fria från material- och tillverkningsfel
efter inköpsdatumet och under den garantiperiod som anges ovan. Om HP under garantiperioden mottager
meddelande om sådana defekter, kommer HP att efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut den
felaktiga produkten. Utbytesprodukterna kan vara antingen nya eller med prestanda som nya.
HP garanterar att programvara från HP inte kommer att misslyckas med att köra programinstruktionerna på grund
av fel i material och utförande under ovan angivna tidsperiod, under förutsättning att programvaran har installerats
och används på rätt sätt. Om HP får meddelande om sådana defekter under garantiperioden kommer HP att ersätta
det program från vilket det inte går att exekvera programinstruktionerna på grund av sådana defekter.
HP garanterar inte att användningen av HP-produkter kommer att kunna ske utan avbrott eller fel. Om HP under
rimlig tid inte har möjlighet att reparera eller ersätta en produkt till sådant skick som anges i garantin, äger du rätt
till ersättning av inköpspriset vid omedelbar returnering av produkten.
HP:s produkter kan innehålla omfabricerade delar som prestandamässigt fungerar som nya eller som har använts
ett fåtal gånger.
Garantin gäller inte defekter som är ett resultat av (a) felaktiga eller inadekvata åtgärder för underhåll eller
kalibrering, (b) programvara, gränssnitt, delar eller utrustning som inte levererats av HP, (c) otillbörlig modifiering
eller felaktig användning, (d) handhavande utanför de gränsvärden som gäller miljöbetingelser för produkten, eller
(e) felaktig förberedelse eller underhåll vid placering.
I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV OCH
INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG DESSA ÄR SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA,
UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GÄLLER OCH HP AVSÄGER SIG SPECIELLT ALLA
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Vissa länder/regioner eller stater tillåter inte begränsningar avseende
varaktigheten för en underförstådd garanti och därmed kan det hända att ovanstående begränsning eller undantag
inte gäller dig. Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter beroende på
var du bor. HP:s begränsade garanti gäller i samtliga länder/regioner där HP tillhandahåller support för denna
produkt och där HP har marknadsfört denna produkt. Garantiservicenivån kan variera beroende på land/region.
HP kommer inte att ändra produktens format eller funktion för att göra den användningsbar i ett land/region där
den från början inte var avsedd att fungera på grund av juridiska skäl eller reglementen.
I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER ÄR GOTTGÖRELSERNA I DENNA
GARANTIDEKLARATION KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE. FÖRUTOM NÄR ANNAT
ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS
ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR
ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG
DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT. Vissa länder/regioner eller stater tillåter inte
begränsningar avseende varaktigheten för en underförstådd garanti och därmed kan det hända att ovanstående
begränsning eller undantag inte gäller för dig.
VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER,
UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER FÖRUTOM DE
OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV
DENNA PRODUKT.
110
Bilaga B
Service och support
SVWW
Tolv månaders begränsad garanti
Sample
This manual is suitable for devices