HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 96 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 152
Usuwanie zaci
ęć
wyst
ę
puj
ą
cych wewn
ą
trz drukarki
OSTRO
Ż
NIE
Zaci
ę
cie papieru w tym miejscu mo
ż
e spowodowa
ć
,
ż
e na stronie pozostanie
sypki toner. W przypadku zabrudzenia tonerem r
ą
k lub ubrania, nale
ż
y umy
ć
je w zimnej wodzie.
(Gor
ą
ca woda utrwala toner na tkaninie.)
1.
Otwórz przednie drzwiczki.
OSTRO
Ż
NIE
Nie nale
ż
y k
ł
a
ść
ż
adnych przedmiotów na pasie przenosz
ą
cym, który
znajduje si
ę
po wewn
ę
trznej stronie przednich drzwiczek. W przeciwnym wypadku
drukarka mo
ż
e zosta
ć
uszkodzona, co spowoduje znaczne obni
ż
enie jako
ś
ci
wydruku.
84
Rozdzia
ł
8
Rozwi
ą
zywanie problemów
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices