HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 95 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 152
Usuwanie zaci
ęć
materia
ł
ów
Czasami w trakcie drukowania mo
ż
e doj
ść
do zaci
ę
cia papieru lub innego materia
ł
u w drukarce. Oto
niektóre przyczyny:
Podajniki papieru s
ą
nieodpowiednio za
ł
adowane lub przepe
ł
nione.
W trakcie drukowania podajnik 2 lub opcjonalny podajnik 3 zosta
ł
otwarty.
W miejscu odbioru papieru znajduje si
ę
zbyt du
ż
o arkuszy lub zosta
ł
o ono zablokowane.
U
ż
ywane materia
ł
y drukarskie nie spe
ł
niaj
ą
specyfikacji firmy HP. Zobacz
Specyfikacje materia
ł
ów
drukarskich
.
Pomieszczenie, w którym przechowywano materia
ł
y drukarskie jest zbyt wilgotne lub zbyt suche.
Zobacz
Specyfikacje materia
ł
ów drukarskich
.
Miejsca wyst
ę
powania zaci
ęć
Zaci
ę
cia papieru mog
ą
wyst
ą
pi
ć
w nast
ę
puj
ą
cych miejscach:
Wewn
ą
trz drukarki. Zobacz
Usuwanie zaci
ęć
wyst
ę
puj
ą
cych wewn
ą
trz drukarki
.
W miejscu podawania papieru. Zobacz
Usuwanie zaci
ęć
w podajniku 2 lub opcjonalnym
podajniku 3
.
W miejscu odbioru papieru. Zobacz
Usuwanie zaci
ęć
z górnego pojemnika
.
Znajd
ź
i usu
ń
zaci
ę
cie, post
ę
puj
ą
c zgodnie z instrukcjami podanymi na nast
ę
pnych stronach. W
przypadku trudno
ś
ci ze zlokalizowaniem zaci
ę
cia nale
ż
y w pierwszej kolejno
ś
ci zajrze
ć
do wn
ę
trza
drukarki.
Po wyst
ą
pieniu zaci
ę
cia w drukarce mo
ż
e pozosta
ć
sypki toner. Problem ten powinien rozwi
ą
za
ć
si
ę
sam po wydrukowaniu kilku kolejnych stron.
Informacje w poni
ż
szych sekcjach odpowiadaj
ą
miejscu wyst
ą
pienia zaci
ę
cia si
ę
papieru. Poni
ż
szych
procedur nale
ż
y u
ż
y
ć
, aby usun
ąć
zaci
ę
cie. W ka
ż
dym przypadku nale
ż
y chwyci
ć
arkusz zaci
ę
tego
papieru za obydwa naro
ż
niki i powoli go wyci
ą
gn
ąć
.
PLWW
Usuwanie zaci
ęć
materia
ł
ów
83
Sample
This manual is suitable for devices