HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 94 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 152
Komunikat na panelu sterowania
Opis
Zalecane dzia
ł
anie
WY
ŁĄ
CZ > W
ŁĄ
CZ
w
łą
cz zasilanie i zaczekaj na zainicjowanie
urz
ą
dzenia.
Je
ś
li u
ż
ywana jest listwa
przeciwprzepi
ę
ciowa, usu
ń
j
ą
. Pod
łą
cz
urz
ą
dzenie bezpo
ś
rednio do gniazdka.
W
łą
cz urz
ą
dzenie za pomoc
ą
prze
łą
cznika
zasilania.
Je
ż
eli b
łą
d nadal wyst
ę
puje, skontaktuj si
ę
z
Dzia
ł
em obs
ł
ugi klienta firmy HP. Zobacz
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta firmy HP
lub informacje
o pomocy na ulotce do
łą
czonej do
urz
ą
dzenia.
Tabela 8-2
Komunikaty o b
łę
dach krytycznych (ci
ą
g dalszy)
82
Rozdzia
ł
8
Rozwi
ą
zywanie problemów
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices