HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 92 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 152
Komunikat na panelu sterowania
Opis
Zalecane dzia
ł
anie
Naci
ś
nij [
]
lub opcjonalnym podajniku 3 jest ustawiona
w pozycji w
ł
a
ś
ciwej dla u
ż
ywanych
materia
ł
ów.
Za
ł
aduj ponownie materia
ł
y do podajnika i
naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
), aby
kontynuowa
ć
wykonywanie zadania.
Je
ż
eli b
łą
d nadal wyst
ę
puje, skontaktuj si
ę
z
Dzia
ł
em obs
ł
ugi klienta firmy HP. Zobacz
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta firmy HP
lub informacje
o pomocy na ulotce do
łą
czonej do
urz
ą
dzenia.
NIEPR. STEROWNIK
U
ż
ywasz w
ł
a
ś
ciwego sterownika drukarki.
Ponownie wybierz sterownik drukarki
odpowiedni dla tego urz
ą
dzenia.
NIEPRAWID
Ł
. WPIS
Nieprawid
ł
owe dane lub odpowied
ź
.
Popraw wpis.
USTWIENIA WYMAZ.
Urz
ą
dzenie wyczy
ś
ci
ł
o ustawienia zadania.
Ponownie wprowad
ź
odpowiednie
ustawienia zadania.
WYMIE
Ń
MATERIA
Ł
Y
ZAST
Ą
P U
Ż
YWANY
Poziom materia
ł
ów eksploatacyjnych jest
niski i u
ż
ycie opcji Zast
ą
p mo
ż
e spowodowa
ć
uzyskanie wydruku niskiej jako
ś
ci.
Nale
ż
y wymieni
ć
kaset
ę
, w której ilo
ść
toneru
jest niewystarczaj
ą
ca.
ZACI
Ę
CIE <>
(<> oznacza obszar, w którym nast
ą
pi
ł
o
zaci
ę
cie)
Urz
ą
dzenie wykry
ł
o zaci
ę
cie materia
ł
u.
Usu
ń
zaci
ę
cie z obszaru podanego na panelu
sterowania. Zadanie drukowania powinno
by
ć
kontynuowane. W przeciwnym
przypadku, spróbuj ponownie wydrukowa
ć
zadanie.
Komunikaty o b
łę
dach krytycznych
Komunikaty o b
łę
dach krytycznych mog
ą
wskazywa
ć
jaki
ś
rodzaj uszkodzenia. Spróbuj wy
łą
czy
ć
i
w
łą
czy
ć
zasilanie, aby usun
ąć
problem. Je
ś
li b
łą
d krytyczny utrzymuje si
ę
, urz
ą
dzenie mo
ż
e wymaga
ć
naprawy.
Komunikaty o b
łę
dach krytycznych
Tabela 8-2
Komunikaty o b
łę
dach krytycznych
Komunikat na panelu sterowania
Opis
Zalecane dzia
ł
anie
50 B
ŁĄ
D UTRWAL.
W urz
ą
dzeniu wyst
ą
pi
ł
wewn
ę
trzny b
łą
d
sprz
ę
tu.
Wy
łą
cz urz
ą
dzenie, poczekaj co najmniej
25 minut, a nast
ę
pnie w
łą
cz je ponownie.
Je
ś
li u
ż
ywana jest listwa
przeciwprzepi
ę
ciowa, usu
ń
j
ą
. Pod
łą
cz
urz
ą
dzenie bezpo
ś
rednio do gniazdka.
W
łą
cz urz
ą
dzenie za pomoc
ą
prze
łą
cznika
zasilania.
Je
ż
eli b
łą
d nadal wyst
ę
puje, skontaktuj si
ę
z
Dzia
ł
em obs
ł
ugi klienta firmy HP. Zobacz
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta firmy HP
lub informacje
o pomocy na ulotce do
łą
czonej do
urz
ą
dzenia.
Tabela 8-1
Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze (ci
ą
g dalszy)
80
Rozdzia
ł
8
Rozwi
ą
zywanie problemów
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices