HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 91 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 152
Komunikaty wy
ś
wietlane na panelu sterowania
Wi
ę
kszo
ść
komunikatów wy
ś
wietlanych na panelu sterowania jest przeznaczonych do prowadzenia
u
ż
ytkownika przez typowe czynno
ś
ci. Komunikaty wy
ś
wietlane na panelu sterowania wskazuj
ą
stan
bie
żą
cej operacji oraz, w razie potrzeby, licznik stron wy
ś
wietlany w drugim wierszu wy
ś
wietlacza. Gdy
urz
ą
dzenie drukuje dane, stan ten jest wskazywany przez komunikaty wy
ś
wietlane na panelu
sterowania. Ponadto komunikaty alarmowe, komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o b
łę
dach
krytycznych wskazuj
ą
wyst
ą
pienie sytuacji, które mog
ą
wymaga
ć
dzia
ł
ania u
ż
ytkownika.
Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze s
ą
wy
ś
wietlane tymczasowo i mo
ż
e by
ć
wymagane ich
potwierdzenie przez naci
ś
ni
ę
cie przycisku
(
Wybór
), aby kontynuowa
ć
lub przycisku
(
Anulowanie
pracy
) w celu anulowania zadania. Niektóre ostrze
ż
enia mog
ą
by
ć
powodem nieuko
ń
czenia zadania
lub wp
ł
ywa
ć
na jako
ść
wydruku. Je
ż
eli komunikat alarmowy lub ostrzegawczy jest zwi
ą
zany z
drukowaniem i w
łą
czona jest funkcja autokontynuacji, urz
ą
dzenie b
ę
dzie usi
ł
owa
ł
o wznowi
ć
zadanie
drukowania, gdy w ci
ą
gu 10 sekund nie nast
ą
pi potwierdzenie.
Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Tabela 8-1
Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze
Komunikat na panelu sterowania
Opis
Zalecane dzia
ł
anie
10.000x B
ŁĄ
D MATERIA
Ł
ÓW
Elektroniczna etykieta jest nieczytelna lub
kaseta drukuj
ą
ca jest nieprawid
ł
owo
zainstalowana.
1.
Ponownie zainstaluj kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
.
2.
Wy
łą
cz i ponownie w
łą
cz urz
ą
dzenie.
3.
Je
ś
li problem nie zostanie rozwi
ą
zany,
wymie
ń
kaset
ę
.
B
ŁĄ
D KOMUNIK.
Z NAP
Ę
DEM
W urz
ą
dzeniu wyst
ą
pi
ł
wewn
ę
trzny b
łą
d
komunikacyjny.
Jest to tylko komunikat ostrzegawczy. Mo
ż
e
mie
ć
wp
ł
yw na wynik zadania.
B
ŁĄ
D URZ
Ą
DZENIA
Naci
ś
nij [
]
Wyst
ą
pi
ł
wewn
ę
trzny b
łą
d urz
ą
dzenia.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
), aby wznowi
ć
wykonywanie zadania.
MA
Ł
O PAMI
Ę
CI
Naci
ś
nij [
]
Pami
ęć
urz
ą
dzenia zosta
ł
a prawie ca
ł
kowicie
zape
ł
niona.
Poczekaj, a
ż
urz
ą
dzenie uko
ń
czy
wykonywanie zadania lub naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
), aby anulowa
ć
zadanie.
Podziel zadanie na kilka mniejszych,
zawieraj
ą
cych mniej stron.
NIEAUTORYZOWANA Z
Ż
Ó
Ł
TYM
NIEAUTORYZOWANA Z PURPUROWYM
NIEAUTORYZOWANA Z TURKUSOWYM
NIEAUTORYZOWANA Z CZARNYM
Zainstalowano nowy materia
ł
eksploatacyjny, którego producentem nie jest
firma HP. Na panelu sterowania wy
ś
wietlany
jest jeden z czterech komunikatów do
momentu zainstalowania materia
ł
ów
eksploatacyjnych firmy HP lub naci
ś
ni
ę
cia
przycisku
(
Wybór
).
Je
ś
li materia
ł
eksploatacyjny zosta
ł
zakupiony jako produkt firmy HP, skontaktuj
si
ę
z infolini
ą
firmy HP przeznaczon
ą
do
zg
ł
aszania oszustw, pod numerem
1-877-219-3183. Naprawy wszelkich usterek
spowodowanych u
ż
yciem materia
ł
ów
eksploatacyjnych innego producenta nie
podlegaj
ą
gwarancji firmy HP.
Aby kontynuowa
ć
drukowanie, naci
ś
nij
przycisk
(
Wybór
).
NIE POBRANO PAP.
Aparat drukowania nie móg
ł
pobra
ć
cz
ęś
ci
materia
ł
ów.
Sprawd
ź
, czy materia
ł
y zosta
ł
y dok
ł
adnie
w
ł
o
ż
one do podajnika 1. Upewnij si
ę
,
ż
e
prowadnica d
ł
ugo
ś
ci papieru w podajniku 2
PLWW
Komunikaty wy
ś
wietlane na panelu sterowania
79
Sample
This manual is suitable for devices