HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 90 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 152
Numer
kroku
Krok weryfikacji
Mo
ż
liwe problemy
Rozwi
ą
zania
Kabel jest niepoprawnie pod
łą
czony.
wy
ś
lij zadanie drukowania
do urz
ą
dzenia.
Ponownie pod
łą
cz kabel.
Wybrano niew
ł
a
ś
ciwy sterownik.
Wybierz prawid
ł
owy sterownik.
Inne urz
ą
dzenia zosta
ł
y pod
łą
czone do
portu USB.
Od
łą
cz inne urz
ą
dzenia i ponów prób
ę
drukowania.
Powsta
ł
problem ze sterownikiem portu
w systemie Microsoft Windows.
Odinstaluj i ponownie zainstaluj
oprogramowanie urz
ą
dzenia. Sprawd
ź
,
czy u
ż
ywasz prawid
ł
owej procedury
instalacyjnej i prawid
ł
owych ustawie
ń
portu.
Je
ż
eli b
łą
d nadal wyst
ę
puje, skontaktuj
si
ę
z Dzia
ł
em obs
ł
ugi klienta firmy HP.
Zobacz
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta firmy HP
lub
informacje o pomocy na ulotce
do
łą
czonej do urz
ą
dzenia.
78
Rozdzia
ł
8
Rozwi
ą
zywanie problemów
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices