HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 9 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 152
Standard czerwony-zielony-niebieski (red-green-blue – sRGB)
.........................................
46
Zarz
ą
dzanie opcjami kolorów
..............................................................................................................
48
Drukowanie w skali szaro
ś
ci
...............................................................................................
48
Automatyczne a r
ę
czne dopasowanie kolorów
...................................................................
48
Opcje r
ę
cznego ustawiania kolorów
...................................................................................
48
Opcje pó
ł
tonowania
............................................................................................
48
Kontrola kraw
ę
dzi
...............................................................................................
49
Kolor RGB
..........................................................................................................
49
Neutralne szaro
ś
ci
.............................................................................................
49
Dopasowanie kolorów
.........................................................................................................................
50
5
Jak to zrobi
ć
?
Drukowanie: Jak to zrobi
ć
?
.................................................................................................................
52
Drukowanie na materia
ł
ach specjalnych, takich jak papier b
ł
yszcz
ą
cy lub fotograficzny ...52
Drukowanie na obu stronach arkusza
................................................................................
53
Drukowanie na kopertach i papierze o niestandardowych formatach
................................
54
Zmiana ustawie
ń
drukowania w urz
ą
dzeniu, takich jak jako
ść
wydruku, w programie
HP Toolbox
.........................................................................................................................
54
Drukowanie za pomoc
ą
komputera dokumentów kolorowych jako czarno-bia
ł
ych
............
55
Zmiana opcji kolorów
..........................................................................................................
55
Inne: Jak to zrobi
ć
?
.............................................................................................................................
56
Zmiana kaset drukuj
ą
cych
..................................................................................................
56
Aby zmieni
ć
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
............................................................................
56
6
Obs
ł
uga drukarki
Strony specjalne
..................................................................................................................................
60
Strona demonstracyjna
.......................................................................................................
60
Strona konfiguracji
..............................................................................................................
60
Strona stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych
.........................................................................
61
Mapa menu
.........................................................................................................................................
63
HP Toolbox
..........................................................................................................................................
64
Obs
ł
ugiwane systemy operacyjne
......................................................................................
64
Obs
ł
ugiwane przegl
ą
darki
..................................................................................................
64
Aby wy
ś
wietli
ć
program HP Toolbox
..................................................................................
64
Karta Stan
...........................................................................................................................
65
Karta Rozwi
ą
zywanie problemów
.......................................................................................
65
Karta Alarmy
.......................................................................................................................
65
Strona Set up Status Alerts (Konfigurowanie alarmów stanu)
...........................
66
Karta Dokumentacja
...........................................................................................................
66
Ustawienia urz
ą
dzenia
........................................................................................................
66
Inne
łą
cza
...........................................................................................................................
66
7
Konserwacja
Zarz
ą
dzanie materia
ł
ami eksploatacyjnymi
.........................................................................................
68
Sprawdzanie i zamawianie materia
ł
ów eksploatacyjnych
..................................................
68
Sprawdzanie stanu oraz sk
ł
adanie zamówie
ń
za pomoc
ą
panelu sterowania . .68
Sprawdzanie stanu oraz sk
ł
adanie zamówie
ń
na materia
ł
y eksploatacyjne za
pomoc
ą
programu HP Toolbox
..........................................................................
68
Przechowywanie materia
ł
ów eksploatacyjnych
..................................................................
69
PLWW
vii
Sample
This manual is suitable for devices