HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 89 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 152
Proces rozwi
ą
zywania problemów
U
ż
yj listy kontrolnej rozwi
ą
zywania problemów z urz
ą
dzeniem.
Lista kontrolna rozwi
ą
zywania problemów
Podczas rozwi
ą
zywania problemu z urz
ą
dzeniem wykonaj poni
ż
sze kroki.
Numer
kroku
Krok weryfikacji
Mo
ż
liwe problemy
Rozwi
ą
zania
1
Czy w
łą
czono zasilanie?
Po pod
łą
czeniu
urz
ą
dzenia do
uziemionego
ź
ród
ł
a
zasilania na panelu
sterowania zostanie
wy
ś
wietlony napis
Hewlett-Packard
, a
kontrolki Gotowe i Uwaga
b
ę
d
ą
miga
ć
. Nast
ę
pnie na
panelu sterowania
zostanie wy
ś
wietlony
komunikat
INICJALIZACJA
, a
ź
niej
GOTOWY
; w tym
czasie b
ę
dzie si
ę
ś
wieci
ć
tylko zielona kontrolka.
Brak zasilania spowodowany
uszkodzeniem
ź
ród
ł
a zasilania, kabla,
prze
łą
cznika lub utrwalacza.
1.
Sprawd
ź
, czy urz
ą
dzenie jest
pod
łą
czone.
2.
Sprawd
ź
, czy przewód zasilania
jest sprawny, a prze
łą
cznik
zasilania w
łą
czony.
3.
Sprawd
ź
ź
ród
ł
o zasilania,
pod
łą
czaj
ą
c urz
ą
dzenie
bezpo
ś
rednio do gniazdka
elektrycznego lub innego
ź
ród
ł
a
pr
ą
du.
4.
Sprawd
ź
gniazdko lub pod
łą
cz do
niego inne urz
ą
dzenie, aby
sprawdzi
ć
, czy gniazdko dzia
ł
a.
2
Czy komunikat
GOTOWY
jest
wy
ś
wietlany na panelu
sterowania urz
ą
dzenia?
Panel sterowania
powinien dzia
ł
a
ć
bez
komunikatów o b
łę
dach.
Na panelu sterowania wy
ś
wietlany jest
komunikat o b
łę
dzie.
Aby uzyska
ć
list
ę
typowych
komunikatów, która pomo
ż
e w usuni
ę
ciu
b
łę
du, zobacz
Komunikaty wy
ś
wietlane
na panelu sterowania
.
Je
ż
eli b
łą
d nadal wyst
ę
puje, skontaktuj
si
ę
z Dzia
ł
em obs
ł
ugi klienta firmy HP.
Zobacz
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta firmy HP
lub
informacje o pomocy na ulotce
do
łą
czonej do urz
ą
dzenia.
3
Czy strony informacyjne
s
ą
drukowane?
Wydrukuj stron
ę
konfiguracyjn
ą
.
Na panelu sterowania wy
ś
wietlany jest
komunikat o b
łę
dzie.
Aby uzyska
ć
list
ę
typowych
komunikatów, która pomo
ż
e w usuni
ę
ciu
b
łę
du, zobacz
Komunikaty wy
ś
wietlane
na panelu sterowania
.
Materia
ł
y z trudem przesuwaj
ą
si
ę
po
ś
cie
ż
ce papieru urz
ą
dzenia.
Oczy
ść
ś
cie
ż
k
ę
papieru.
Niska jako
ść
wydruku.
Zobacz
Problemy z jako
ś
ci
ą
wydruku
.
Je
ż
eli b
łą
d nadal wyst
ę
puje, skontaktuj
si
ę
z Dzia
ł
em obs
ł
ugi klienta firmy HP.
Zobacz
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta firmy HP
lub
informacje o pomocy na ulotce
do
łą
czonej do urz
ą
dzenia.
4
Czy urz
ą
dzenie mo
ż
e
drukowa
ć
z komputera?
Pod
łą
cz kabel USB do
urz
ą
dzenia i komputera.
Korzystaj
ą
c z aplikacji do
przetwarzania tekstu,
Oprogramowanie nie jest zainstalowane
prawid
ł
owo lub wyst
ą
pi
ł
b
łą
d podczas
instalacji oprogramowania.
Odinstaluj i ponownie zainstaluj
oprogramowanie urz
ą
dzenia. Sprawd
ź
,
czy u
ż
ywasz prawid
ł
owej procedury
instalacyjnej i prawid
ł
owych ustawie
ń
portu.
PLWW
Proces rozwi
ą
zywania problemów
77
Sample
This manual is suitable for devices