HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 88 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 152
Strategia pomocy
mog
ą
si
ę
ż
ni
ć
w poszczególnych krajach/regionach. Informacje kontaktowe mo
ż
na znale
źć
w witrynie
lub na ulotce do
łą
czonej do drukarki.
Aby uzyska
ć
dodatkowe informacje dotycz
ą
ce pomocy, zobacz
Serwis i pomoc techniczna
.
76
Rozdzia
ł
8
Rozwi
ą
zywanie problemów
PLWW
Urz
ą
dzenie jest obj
ę
te 12-miesi
ę
czn
ą
ograniczon
ą
gwarancj
ą
. Opcje obs
ł
ugi i pomocy gwarancyjnej
Sample
This manual is suitable for devices