HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 87 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 152
8
Rozwi
ą
zywanie problemów
Informacje zawarte w tej cz
ęś
ci maj
ą
pomóc u
ż
ytkownikowi w rozwi
ą
zywaniu problemów z
drukowaniem. Z poni
ż
szej listy nale
ż
y wybra
ć
temat ogólny lub rodzaj problemu.
Strategia pomocy
Proces rozwi
ą
zywania problemów
Komunikaty wy
ś
wietlane na panelu sterowania
Usuwanie zaci
ęć
materia
ł
ów
Problemy z drukowaniem
Narz
ę
dzia do rozwi
ą
zywania problemów
PLWW
75
Sample
This manual is suitable for devices