HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 86 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 152
Kalibracja drukarki
Drukarka przeprowadza automatyczn
ą
kalibracj
ę
w ró
ż
nych sytuacjach. Ustawienia kalibracji mo
ż
na
dostosowa
ć
w programie HP Toolbox.
ż
nice warunków otoczenia lub starzej
ą
ce si
ę
kasety drukuj
ą
ce mog
ą
powodowa
ć
zmiany w g
ę
sto
ś
ci
obrazu. Drukarka uwzgl
ę
dnia ten fakt, stosuj
ą
c kontrol
ę
stabilizacji obrazu. Drukarka przeprowadza
automatyczn
ą
kalibracj
ę
w ró
ż
nych sytuacjach, aby zapewni
ć
najwy
ż
szy poziom jako
ś
ci wydruków.
Kalibracj
ę
mo
ż
na równie
ż
przeprowadzi
ć
za pomoc
ą
programu HP Toolbox.
Kalibracja nie powoduje przerwania zadania drukowania. Przed rozpocz
ę
ciem kalibracji lub czyszczenia
drukarka czeka na zako
ń
czenie zadania. Kalibracja drukarki powoduje wstrzymanie drukowania na
czas potrzebny do wykonania kalibracji.
Kalibracja drukarki z poziomu drukarki
1.
Aby skalibrowa
ć
z drukarki, naciskaj przycisk
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
) dopóki
na wy
ś
wietlaczu nie b
ę
dzie widoczny komunikat
KONFIG. SYSTEMU
.
2.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
3.
Naciskaj przycisk
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
) dopóki na wy
ś
wietlaczu nie b
ę
dzie
widoczny komunikat
JAKO
ŚĆ
WYDRUKU
.
4.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
5.
Naciskaj przycisk
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
) dopóki na wy
ś
wietlaczu nie b
ę
dzie
widoczny komunikat
KALIBRUJ KOLOR
.
6.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
7.
Naciskaj przycisk
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
) dopóki na wy
ś
wietlaczu nie b
ę
dzie
widoczny komunikat
KALIBRUJ TERAZ
.
8.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
9.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
), aby potwierdzi
ć
komunikat
KALIBRUJ TERAZ
.
Kalibracja drukarki za pomoc
ą
programu HP Toolbox
Uwaga
Poni
ż
sza procedura dotyczy tylko systemów operacyjnych Windows.
1.
Otwórz program HP Toolbox w jeden z nast
ę
puj
ą
cych sposobów:
Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikon
ę
HP Toolbox
.
W menu
Start
wska
ż
pozycj
ę
Programy
, nast
ę
pnie pozycj
ę
HP
, a potem
HP Color LaserJet
1600
i kliknij polecenie
HP Color LaserJet 1600 Toolbox
.
2.
Kliknij kart
ę
Rozwi
ą
zywanie problemów
a nast
ę
pnie kliknij opcj
ę
Narz
ę
dzia diagnostyczne
(z lewej strony ekranu).
3.
W sekcji Kalibracja kliknij opcj
ę
KALIBRUJ TERAZ
.
74
Rozdzia
ł
7
Konserwacja
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices