HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 84 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 152
Czyszczenie drukarki
W trakcie drukowania w drukarce gromadz
ą
si
ę
cz
ą
steczki papieru, tonera i kurzu. Z biegiem czasu
zanieczyszczenia te mog
ą
powodowa
ć
problemy z jako
ś
ci
ą
wydruków, na przyk
ł
ad pojawianie si
ę
na
wydrukach drobinek lub smug tonera. Drukarka oferuje tryb czyszczenia, który mo
ż
e rozwi
ą
za
ć
ten
problem i zapobiec jego powstawaniu.
Czyszczenie utrwalacza za pomoc
ą
programu HP Toolbox
Uwaga
Skorzystaj z poni
ż
szej procedury, aby oczy
ś
ci
ć
utrwalacz za pomoc
ą
programu
HP Toolbox. Aby oczy
ś
ci
ć
nap
ę
d w przypadku komputera z systemem operacyjnym, który nie
obs
ł
uguje programu HP Toolbox, nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z plikiem Readme, znajduj
ą
cym si
ę
w
katalogu g
ł
ównym dysku CD-ROM, lub odwiedzi
ć
witryn
ę
support/clj1600
.
1.
Sprawd
ź
, czy drukarka jest w
łą
czona i znajduje si
ę
w stanie gotowo
ś
ci.
2.
Otwórz program HP Toolbox.
3.
Na karcie
Rozwi
ą
zywanie problemów
kliknij opcj
ę
Konserwacja
,
Strona czyszcz
ą
ca
, a
nast
ę
pnie kliknij przycisk
Drukuj
. Drukarka wydrukuje stron
ę
ze wzorami.
4.
Wyjmij z drukarki materia
ł
y znajduj
ą
ce si
ę
w podajniku 2 lub opcjonalnym podajniku 3.
72
Rozdzia
ł
7
Konserwacja
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices