HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 83 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 152
Pomijanie braku kasety
Co to jest?
Kiedy w kasecie jest ma
ł
o toneru, drukarka HP Color LaserJet 1600 wy
ś
wietla komunikat
ZAMÓW
MATERIA
Ł
Y
, a komunikat
WYMIE
Ń
MATERIA
Ł
Y
, kiedy kaseta jest pusta.
W celu zapewnienia
optymalnej jako
ś
ci druku, firma HP zaleca wymian
ę
kasety, gdy
wy
ś
wietlany jest komunikat
WYMIE
Ń
MATERIA
Ł
Y
. Wymiana kasety w tym momencie mo
ż
e zapobiec zu
ż
ywaniu materia
ł
ów lub
innych kaset, je
ś
li jedna kaseta daje z
łą
jako
ść
wydruku.
Funkcja pomijania pustej kasety umo
ż
liwia kontynuowanie przez drukark
ę
pracy z wykorzystaniem
kasety, której wymiana jest zalecana.
OSTRZE
Ż
ENIE!
Zastosowanie pomijania mo
ż
e spowodowa
ć
,
ż
e wydruki b
ę
d
ą
mia
ł
y
nieodpowiedni
ą
jako
ść
, a pewne funkcje (takie jak informacja o pozosta
ł
ej ilo
ś
ci toneru) b
ę
d
ą
niedost
ę
pne.
OSTRZE
Ż
ENIE!
Wszystkie wady wydruku lub uszkodzenia materia
ł
u eksploatacyjnego, które
wyst
ą
pi
ą
w trakcie u
ż
ywania materia
ł
u eksploatacyjnego firmy HP w trybie pomijania, nie b
ę
d
ą
uwa
ż
ane za wady materia
ł
owe lub wykonawcze materia
ł
u eksploatacyjnego zgodnie z opisem
w O
ś
wiadczeniu o ograniczonej gwarancji na kasety drukuj
ą
ce firmy HP. Informacje o gwarancji
zawiera sekcja
O
ś
wiadczenie o ograniczonej gwarancji na kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
.
Konfiguracja
Tryb pomini
ę
cia kasety mo
ż
e by
ć
w
łą
czany jedynie z menu panelu sterowania drukarki.
1.
W menu g
ł
ównym naci
ś
nij przycisk
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby przej
ść
do opcji
KONFIG.
SYSTEMU
i naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
2.
Naci
ś
nij przycisk
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby przej
ść
do opcji
JAKO
ŚĆ
WYDRUKU
i naci
ś
nij
przycisk
(
Wybór
).
3.
Naci
ś
nij przycisk
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby przej
ść
do opcji
WYMIE
Ń
MATERIA
Ł
Y
i naci
ś
nij
przycisk
(
Wybór
).
4.
Naci
ś
nij przycisk
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby przej
ść
do opcji
ZAST
Ą
P BRAK
i naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
5.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
Je
ś
li wybrana jest opcja
STOP, GDY BRAK
, drukarka przerwie drukowanie, kiedy kaseta osi
ą
gnie
zalecany punkt wymiany. Je
ś
li wybrana jest opcja
ZAST
Ą
P BRAK
, drukarka b
ę
dzie kontynuowa
ć
drukowanie, kiedy kaseta osi
ą
gnie zalecany punkt wymiany. Fabrycznym ustawieniem domy
ś
lnym jest
STOP, GDY BRAK
.
Praca ci
ą
g
ł
a
Pomijanie mo
ż
e zosta
ć
w
łą
czone lub wy
łą
czone w dowolnym momencie i nie musi by
ć
ponownie
w
łą
czane dla ka
ż
dej kasety. Drukarka b
ę
dzie automatycznie kontynuowa
ć
drukowanie, kiedy kaseta
osi
ą
gnie zalecany punkt wymiany. Kiedy kaseta u
ż
ytkowana jest w trybie pomijania, drukarka b
ę
dzie
wy
ś
wietla
ć
nast
ę
puj
ą
cy komunikat:
WYMIE
Ń
MATERIA
Ł
ZAST
Ą
P U
Ż
YWANY
. Kiedy kaseta zostanie
zast
ą
piona nowym materia
ł
em eksploatacyjnym, pomijanie zostanie dezaktywowane do chwili
osi
ą
gni
ę
cia przez nast
ę
pn
ą
kaset
ę
momentu zalecanej wymiany.
PLWW
Pomijanie braku kasety
71
Sample
This manual is suitable for devices