HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 82 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 152
OSTRO
Ż
NIE
Brak materia
ł
u nie spowoduje w takim przypadku zatrzymania pracy drukarki.
Kontynuowanie drukowania po ca
ł
kowitym zu
ż
yciu kasety drukuj
ą
cej mo
ż
e spowodowa
ć
uszkodzenie drukarki. Zobacz sekcja
O
ś
wiadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-
Packard
i
O
ś
wiadczenie o ograniczonej gwarancji na kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
.
Witryna sieci Web firmy HP dotycz
ą
ca zapobieganiu fa
ł
szerstwom
Odwied
ź
witryn
ę
internetow
ą
firmy HP zapobiegania fa
ł
szerstwom
go/
anticounterfeit
, je
ś
li kontrolka stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych lub programu HP Toolbox wskazuje,
ż
e kaseta drukuj
ą
ca nie jest kaset
ą
firmy HP, a my
ś
lisz,
ż
e jest ona oryginalna.
70
Rozdzia
ł
7
Konserwacja
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices