HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 81 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 152
Przechowywanie materia
ł
ów eksploatacyjnych
W przypadku przechowywania kaset drukuj
ą
cych nale
ż
y post
ę
powa
ć
wed
ł
ug nast
ę
puj
ą
cych zalece
ń
:
Kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
nale
ż
y wyjmowa
ć
z opakowania tu
ż
przed jej u
ż
yciem.
OSTRO
Ż
NIE
Aby zapobiec uszkodzeniu kasety, nie nale
ż
y wystawia
ć
jej na dzia
ł
anie
ś
wiat
ł
a d
ł
u
ż
ej ni
ż
przez kilka minut.
Informacje na temat zakresów temperatur przechowywania i u
ż
ytkowania materia
ł
ów
eksploatacyjnych znajduj
ą
si
ę
w sekcji
Tabela C-4 Parametry
ś
rodowiska pracy
.
Materia
ł
y eksploatacyjne nale
ż
y przechowywa
ć
poziomo.
Miejsce, w którym przechowywane s
ą
materia
ł
y eksploatacyjne, powinno by
ć
ciemne, suche i
znajdowa
ć
si
ę
z dala od
ź
róde
ł
ciep
ł
a i promieniowania magnetycznego.
Wymiana i utylizacja materia
ł
ów eksploatacyjnych
Aby zainstalowa
ć
now
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
, nale
ż
y post
ę
powa
ć
wed
ł
ug instrukcji znajduj
ą
cych si
ę
w
opakowaniu nowego materia
ł
u lub skorzysta
ć
z
Przewodnika czynno
ś
ci wst
ę
pnych
.
Zu
ż
yte materia
ł
y eksploatacyjne nale
ż
y umie
ś
ci
ć
w opakowaniu, w którym znajdowa
ł
y si
ę
nowe
materia
ł
y, aby przekaza
ć
je do utylizacji. Wysy
ł
aj
ą
c zu
ż
yte materia
ł
y eksploatacyjne firmy HP do
utylizacji, nale
ż
y pos
ł
u
ż
y
ć
si
ę
dostarczon
ą
nalepk
ą
z adresem zwrotnym. Pe
ł
ne informacje na ten temat
mo
ż
na znale
źć
w instrukcjach na temat utylizacji dostarczonych z nowymi materia
ł
ami eksploatacyjnymi
firmy HP. Wi
ę
cej informacji na temat programu utylizacji materia
ł
ów eksploatacyjnych firmy HP mo
ż
na
znale
źć
w sekcji
Materia
ł
y eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet
.
Zasady firmy HP dotycz
ą
ce materia
ł
ów eksploatacyjnych innych
producentów
Firma Hewlett-Packard nie zaleca u
ż
ywania materia
ł
ów eksploatacyjnych innych firm, zarówno nowych,
jak i ponownie przetworzonych. Firma HP nie ma wp
ł
ywu na projekt i jako
ść
produktów innych firm.
Serwis i naprawy spowodowane u
ż
yciem materia
ł
ów eksploatacyjnych firmy innej ni
ż
HP
nie
podlegaj
ą
gwarancji.
Po umieszczeniu w drukarce materia
ł
u eksploatacyjnego drukarka wy
ś
wietli komunikat z informacj
ą
,
ż
e
nie jest to oryginalny produkt firmy HP. W przypadku instalacji oryginalnego materia
ł
u eksploatacyjnego
firmy HP z ma
łą
ilo
ś
ci
ą
tonera, pozosta
łą
po u
ż
ytkowaniu w innej drukarce, drukarka rozpozna go jako
produkt firmy innej ni
ż
HP. W celu przywrócenia funkcji firmy HP wystarczy umie
ś
ci
ć
materia
ł
eksploatacyjnej w drukarce, w której by
ł
on u
ż
ywany.
Resetowanie drukarki w przypadku instalacji materia
ł
ów eksploatacyjnych firmy
innej ni
ż
HP
Po zainstalowaniu w drukarce kasety drukuj
ą
cej firmy innej ni
ż
HP zaczyna miga
ć
kontrolka obok
wymienianej kasety,
ś
wieci równie
ż
kontrolka Uwaga. Aby mo
ż
na by
ł
o drukowa
ć
przy u
ż
yciu materia
ł
u
eksploatacyjnego firmy innej ni
ż
HP, podczas instalowania tego materia
ł
u eksploatacyjnego po raz
pierwszy nale
ż
y nacisn
ąć
przycisk
(
Wybór
). Wska
ź
niki stanu nie informuj
ą
w takim przypadku o
niskim poziomie lub braku tego materia
ł
u eksploatacyjnego.
PLWW
Zarz
ą
dzanie materia
ł
ami eksploatacyjnymi
69
Sample
This manual is suitable for devices