HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 80 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 152
Zarz
ą
dzanie materia
ł
ami eksploatacyjnymi
Informacje na temat gwarancji udzielanej na materia
ł
y eksploatacyjne znajduj
ą
si
ę
w sekcji
O
ś
wiadczenie o ograniczonej gwarancji na kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
.
Sprawdzanie i zamawianie materia
ł
ów eksploatacyjnych
Stan materia
ł
ów eksploatacyjnych mo
ż
na sprawdzi
ć
, korzystaj
ą
c z panelu sterowania drukarki, drukuj
ą
c
stron
ę
stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych lub w programie HP Toolbox; firma Hewlett-Packard zaleca
sk
ł
adanie zamówienia na now
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
po otrzymaniu pierwszego komunikatu o ma
ł
ej ilo
ś
ci
tonera w kasecie. W warunkach normalnej eksploatacji drukarki komunikat ten oznacza,
ż
e pozosta
ł
a
ilo
ść
tonera wystarczy jeszcze na oko
ł
o dwa tygodnie. W przypadku korzystania z nowych,
autentycznych kaset drukuj
ą
cych produkcji HP, u
ż
ytkownik otrzymuje nast
ę
puj
ą
ce informacje o ich
stanie:
Ilo
ść
pozosta
ł
ego tonera
Szacunkowa liczba stron, jak
ą
mo
ż
na jeszcze wydrukowa
ć
Liczba wydrukowanych stron
Inne informacje dotycz
ą
ce materia
ł
ów eksploatacyjnych
Sprawdzanie stanu oraz sk
ł
adanie zamówie
ń
za pomoc
ą
panelu sterowania
Wykonaj jedn
ą
z poni
ż
szych czynno
ś
ci:
Sprawd
ź
wska
ź
niki stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych na panelu sterowania drukarki. Wskazuj
ą
one niski poziom tonera lub te
ż
ca
ł
kowite zu
ż
ycie kaset drukuj
ą
cych. Kontrolki te informuj
ą
równie
ż
o tym, kiedy zainstalowana zosta
ł
a kaseta drukuj
ą
ca firmy innej ni
ż
HP.
W celu wydrukowania z drukarki strony stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych, na panelu sterowania
wybierz opcj
ę
Menu raporty
,
Stan materia
ł
ów eksploatacyjnych
, a nast
ę
pnie
Drukuj stron
ę
stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych
. Aby uzyska
ć
wi
ę
cej informacji, zobacz
Strona stanu
materia
ł
ów eksploatacyjnych
.
Je
ś
li poziom materia
ł
ów eksploatacyjnych jest niski, mo
ż
na z
ł
o
ż
y
ć
zamówienie u najbli
ż
szego
sprzedawcy produktów firmy HP, telefonicznie lub przez Internet. Numery katalogowe znajduj
ą
si
ę
w
sekcji
Akcesoria i informacje na temat sk
ł
adania zamówie
ń
. Zamówienia przez Internet mo
ż
na sk
ł
ada
ć
na stronie
go/ljsupplies
.
Sprawdzanie stanu oraz sk
ł
adanie zamówie
ń
na materia
ł
y eksploatacyjne za
pomoc
ą
programu HP Toolbox
Program HP Toolbox mo
ż
na skonfigurowa
ć
w taki sposób, aby powiadamia
ł
u
ż
ytkownika o niskim
poziomie materia
ł
ów eksploatacyjnych. U
ż
ytkownik mo
ż
e wybra
ć
, czy alarmy maj
ą
by
ć
wy
ś
wietlane w
postaci okna komunikatu czy ikony na pasku zada
ń
. Aby zamówi
ć
materia
ł
y eksploatacyjne za pomoc
ą
programu HP Toolbox, w sekcji
Inne
łą
cza
kliknij
łą
cze
Zamów materia
ł
y eksploatacyjne
. Po
łą
czenie
z t
ą
witryn
ą
sieci Web wymaga dost
ę
pu do Internetu.
Wi
ę
cej informacji znajduje si
ę
w sekcji
HP Toolbox
.
68
Rozdzia
ł
7
Konserwacja
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices