HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 8 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 152
Wy
ś
wietlacz
........................................................................................................................
20
Informacje o stanie materia
ł
ów eksploatacyjnych
...............................................................
21
Wska
ź
niki stanu kaset z czarnym,
ż
ó
ł
tym, turkusowym i purpurowym
tonerem
..............................................................................................................
21
Informacje o stanie drukarki
................................................................................................
21
Przycisk Anulowanie pracy
................................................................................
21
Kontrolka Uwaga
................................................................................................
21
Kontrolka Gotowe
...............................................................................................
21
Kontrolka Gotowe i przycisk Wybór
...................................................................
22
Przyciski Strza
ł
ka w lewo i Strza
ł
ka w prawo
.....................................................
22
3
Zadania drukowania
Wk
ł
adanie do podajników
....................................................................................................................
24
Wk
ł
adanie do podajnika 1
...................................................................................................
24
Wk
ł
adanie do podajnika 1
..................................................................................
24
Wk
ł
adanie do podajnika 2 lub opcjonalnego podajnika 3
...................................................
25
Wk
ł
adanie do podajnika 2 lub opcjonalnego podajnika 3
..................................
26
Drukowanie na materia
ł
ach specjalnych
.............................................................................................
29
Drukowanie na kopertach
...................................................................................................
29
Drukowanie na nalepkach
..................................................................................................
31
Folie
....................................................................................................................................
32
Drukowanie na papierze b
ł
yszcz
ą
cym HP LaserJet i papierze fotograficznym
HP LaserJet
........................................................................................................................
33
Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach z nadrukiem
....................................
34
Drukowanie na papierze HP LaserJet Tough
.....................................................................
35
Drukowanie na materia
ł
ach o nietypowych formatach lub na kartonie
...............................
36
Kontrolowanie zlece
ń
drukowania
.......................................................................................................
37
Drukowanie wed
ł
ug
ź
ród
ł
a a drukowanie wed
ł
ug rodzaju lub formatu papieru
..................
37
Funkcje sterownika drukarki
...............................................................................
38
Ustawianie nietypowych formatów papieru
.......................................
38
Drukowanie w skali szaro
ś
ci
..............................................................
38
Zmiana ustawie
ń
koloru
.....................................................................
38
Tworzenie i stosowanie znaków wodnych
.........................................
38
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk „n” stron
na arkuszu)
........................................................................................
39
Tworzenie i stosowanie szybkich ustawie
ń
.......................................
39
Zmniejszanie lub powi
ę
kszanie
.........................................................
39
Drukowanie pierwszej strony na innym papierze
..............................
40
Przywracanie domy
ś
lnych ustawie
ń
sterownika drukarki
..................
40
Drukowanie w systemie operacyjnym Windows
................................................
40
Uzyskiwanie dost
ę
pu do ustawie
ń
sterownika drukarki
......................................................
41
Drukowanie dwustronne
......................................................................................................................
42
Drukowanie na obu stronach arkusza
................................................................................
42
Anulowanie zlecenia drukowania
........................................................................................................
44
4
Drukowanie w kolorze
U
ż
ywanie kolorów
...............................................................................................................................
46
HP ImageREt 2400
.............................................................................................................
46
Wybór materia
ł
ów
...............................................................................................................
46
Opcje kolorów
.....................................................................................................................
46
vi
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices