HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 78 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 152
Strona Set up Status Alerts (Konfigurowanie alarmów stanu)
Na stronie Konfigurowanie alarmów stanu mo
ż
na wybra
ć
w
łą
czenie lub wy
łą
czenie alarmów, a tak
ż
e
okre
ś
li
ć
, kiedy drukarka powinna wysy
ł
a
ć
alarm.
Kliknij przycisk
Zastosuj
, aby uaktywni
ć
wprowadzone ustawienia.
Karta Dokumentacja
Karta
Dokumentacja
zawiera
łą
cza do nast
ę
puj
ą
cych
ź
róde
ł
informacji:
Drukowanie: Jak to zrobi
ć
?
Umo
ż
liwia wy
ś
wietlenie informacji pomocy „Jak to zrobi
ć
?”
dotycz
ą
cych problemów z drukowaniem.
Inne: Jak to zrobi
ć
?
Umo
ż
liwia wy
ś
wietlenie informacji pomocy „Jak to zrobi
ć
?” dotycz
ą
cych
innych problemów z urz
ą
dzeniem.
Instrukcja obs
ł
ugi
. Zawiera niniejsze informacje o eksploatacji drukarki, gwarancji, danych
technicznych i pomocy. Instrukcja obs
ł
ugi jest dost
ę
pna w formacie HTML oraz PDF.
Plik Readme
. Zawiera wa
ż
ne informacje o drukarce, które nie s
ą
dost
ę
pne w instrukcji obs
ł
ugi.
Plik Readme (tylko w j
ę
zyku angielskim) zawiera najnowsze informacje o drukarce.
Ustawienia urz
ą
dzenia
Przycisk Ustawienia urz
ą
dzenia s
ł
u
ż
y do otwierania wbudowanego serwera internetowego za pomoc
ą
po
łą
czenia USB.
Inne
łą
cza
Ta sekcja zawiera
łą
cza do Internetu. Korzystanie z nich wymaga dost
ę
pu do Internetu. Je
ś
li u
ż
ytkownik
u
ż
ywa modemu i nie po
łą
czy
ł
si
ę
z Internetem w momencie pierwszego otwierania programu
HP Toolbox, przed odwiedzeniem którejkolwiek z tych witryn sieci Web musi ustanowi
ć
po
łą
czenie.
Po
łą
czenie z Internetem mo
ż
e wymaga
ć
zamkni
ę
cia programu HP Toolbox i ponownego jego otwarcia.
HP Instant Support
Rejestracja produktu
.
Łą
czy z witryn
ą
sieci Web umo
ż
liwiaj
ą
c
ą
rejestracj
ę
produktu firmy HP.
Zamawianie materia
ł
ów eksploatacyjnych
. Zamów materia
ł
y eksploatacyjne w witrynie sieci
Web firmy HP.
Pomoc techniczna
. Umo
ż
liwia po
łą
czenie z witryn
ą
pomocy technicznej dla drukarki HP Color
LaserJet 1600, gdzie mo
ż
na uzyska
ć
pomoc dotycz
ą
c
ą
okre
ś
lonych problemów.
66
Rozdzia
ł
6
Obs
ł
uga drukarki
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices