HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 77 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 152
Uwaga
Po otwarciu adresu URL istnieje mo
ż
liwo
ść
dodania go do Ulubionych. Umo
ż
liwi
to w przysz
ł
o
ś
ci szybkie przej
ś
cie do programu.
2.
Program HP Toolbox zostanie otwarty w przegl
ą
darce sieci Web. Program HP Toolbox zawiera
nast
ę
puj
ą
ce elementy:
Karta Stan
Karta Rozwi
ą
zywanie problemów
Karta Alarmy
Karta Dokumentacja
Ustawienia urz
ą
dzenia
Inne
łą
cza
Karta Stan
Karta
Stan
zawiera
łą
cza do nast
ę
puj
ą
cych stron:
Stan urz
ą
dzenia
. Pozwala przegl
ą
da
ć
informacje o stanie drukarki. Sygnalizuje równie
ż
takie
stany drukarki, jak zaci
ę
cie czy brak papieru. Po rozwi
ą
zaniu problemu z drukark
ą
nale
ż
y klikn
ąć
przycisk
Od
ś
wie
ż
stan
, aby zaktualizowa
ć
stan urz
ą
dzenia.
Stan materia
ł
ów eksploatacyjnych
. Pozwala przegl
ą
da
ć
szczegó
ł
owe informacje na temat stanu
materia
ł
ów eksploatacyjnych, np. procent tonera pozosta
ł
ego w kasecie i liczba stron, które zosta
ł
y
wydrukowane przy u
ż
yciu bie
żą
cej kasety. Strona zawiera równie
ż
łą
cza do strony zamawiania
materia
ł
ów eksploatacyjnych i do informacji na temat utylizacji.
Drukowanie stron informacyjnych
. Umo
ż
liwia wydrukowanie strony konfiguracyjnej i ró
ż
nych
stron informacyjnych dost
ę
pnych dla drukarki, takich jak strona stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych
oraz strona demonstracyjna.
Karta Rozwi
ą
zywanie problemów
Karta
Rozwi
ą
zywanie problemów
zawiera
łą
cza do nast
ę
puj
ą
cych stron g
ł
ównych:
Usuwanie zaci
ęć
. Umo
ż
liwia wy
ś
wietlanie informacji oraz animowanych prezentacji o
lokalizowaniu i usuwaniu zaci
ęć
.
Problemy z drukowaniem
. Umo
ż
liwia przegl
ą
danie tematów pomocy o rozwi
ą
zywaniu
problemów z drukowaniem.
Narz
ę
dzia do rozwi
ą
zywania problemów
. Umo
ż
liwia drukowanie strony u
ł
atwiaj
ą
cej
rozwi
ą
zywanie problemów z jako
ś
ci
ą
wydruku, wy
ś
wietlanie informacji o problemach z jako
ś
ci
ą
wydruku, drukowanie strony czyszcz
ą
cej i czyszczenie drukarki oraz kalibrowanie drukarki w celu
zachowania jako
ś
ci wydruku w kolorze.
Animowane demonstracje
. Umo
ż
liwia przegl
ą
danie animowanych demonstracji pomocy dla
urz
ą
dzenia.
Karta Alarmy
Karta
Alarmy
umo
ż
liwia skonfigurowanie drukarki w taki sposób, aby automatycznie powiadamia
ł
a
u
ż
ytkownika o alarmach dotycz
ą
cych stanu, które w niej wyst
ę
puj
ą
.
PLWW
HP Toolbox
65
Sample
This manual is suitable for devices