HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 76 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 152
HP Toolbox
HP Toolbox jest aplikacj
ą
opart
ą
na sieci Web, której mo
ż
na u
ż
ywa
ć
do wykonywania nast
ę
puj
ą
cych
zada
ń
:
Sprawdzenie stanu drukarki
Konfiguracja ustawie
ń
drukarki
Przegl
ą
danie informacji o rozwi
ą
zywaniu problemów
Wy
ś
wietlanie dokumentacji elektronicznej
Aby mo
ż
na by
ł
o korzysta
ć
z programu HP Toolbox, nale
ż
y przeprowadzi
ć
pe
ł
n
ą
instalacj
ę
oprogramowania.
Uwaga
Do otwarcia i korzystania z HP Toolbox nie jest potrzebny dost
ę
p do Internetu. Jednak
w przypadku klikni
ę
cia
łą
cza w obszarze
Inne
łą
cza
potrzebny jest dost
ę
p do Internetu, aby
mo
ż
na by
ł
o przej
ść
na stron
ę
wskazywan
ą
przez dane
łą
cze. Aby uzyska
ć
wi
ę
cej informacji,
zobacz
Inne
łą
cza
.
Obs
ł
ugiwane systemy operacyjne
HP Toolbox jest obs
ł
ugiwany w nast
ę
puj
ą
cych systemach operacyjnych:
Windows 98 Wydanie drugie
Windows 2000
Windows Me
Windows XP
Obs
ł
ugiwane przegl
ą
darki
Korzystanie z programu HP Toolbox wymaga posiadania jednej z nast
ę
puj
ą
cych przegl
ą
darek:
System Windows
Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej
Netscape Navigator w wersji 6.2 lub nowszej
Wszystkie strony mo
ż
na wydrukowa
ć
z poziomu przegl
ą
darki.
Aby wy
ś
wietli
ć
program HP Toolbox
1.
Otwórz program HP Toolbox w jeden z nast
ę
puj
ą
cych sposobów:
Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikon
ę
HP Toolbox.
W menu
Start
systemu Windows wska
ż
Programy
, a nast
ę
pnie kliknij
HP Toolbox
.
64
Rozdzia
ł
6
Obs
ł
uga drukarki
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices