HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 75 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 152
Mapa menu
Na mapie menu przedstawiona jest struktura ka
ż
dej opcji dost
ę
pnej na panelu sterowania drukarki. Aby
wydrukowa
ć
map
ę
menu, nale
ż
y wykona
ć
poni
ż
sze kroki.
Aby wydrukowa
ć
map
ę
menu
1.
Naci
ś
nij przycisk
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
menu
RAPORTY
.
2.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
3.
Naci
ś
nij przycisk
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
opcj
ę
STRUKTURA
MENU
.
4.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
), aby wydrukowa
ć
map
ę
menu.
Uwaga
Mapa menu jest drukowana na dwóch stronach.
PLWW
Mapa menu
63
Sample
This manual is suitable for devices