HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 74 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 152
3.
Naci
ś
nij przycisk
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
opcj
ę
STAN
MATERIA
Ł
ÓW
.
4.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
), aby wydrukowa
ć
stron
ę
stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych.
Uwaga
Informacje o materia
ł
ach eksploatacyjnych s
ą
tak
ż
e dost
ę
pne w programie
HP Toolbox.
1.
Informacje o kasetach drukuj
ą
cych
. W tym obszarze znajduj
ą
si
ę
sekcje z informacjami o
poszczególnych kasetach drukuj
ą
cych HP. Informacje te obejmuj
ą
numer katalogowy ka
ż
dej
kasety, wskazanie ilo
ś
ci tuszu w kasecie, pozosta
ł
y czas eksploatacji ka
ż
dej kasety wyra
ż
ony w
procentach, w formie graficznej, jak równie
ż
w postaci liczby stron pozosta
ł
ych do wydrukowania
przy u
ż
yciu danej kasety. Informacje te mog
ą
nie by
ć
podawane w przypadku materia
ł
ów
eksploatacyjnych niepochodz
ą
cych od firmy HP. Je
ś
li w drukarce zainstalowane s
ą
materia
ł
y
innych firm i producentów, czasami wyst
ę
puje komunikat ostrzegawczy.
2.
Informacje o sk
ł
adaniu zamówie
ń
. Ta sekcja przedstawia podstawowe informacje o zamawianiu
nowych materia
ł
ów eksploatacyjnych firmy HP.
3.
Zwrot i recykling
. Ta sekcja zawiera
łą
cze do witryny sieci Web, na której znajduj
ą
si
ę
informacje
o recyklingu.
62
Rozdzia
ł
6
Obs
ł
uga drukarki
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices