HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 73 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 152
1.
Informacje o produkcie
. Ta sekcja zawiera podstawowe informacje o drukarce, takie jak nazwa
urz
ą
dzenia i numer seryjny.
2.
Pami
ęć
. Ta sekcja zawiera informacje dotycz
ą
ce pami
ę
ci drukarki, takie jak np. ca
ł
kowita ilo
ść
zainstalowanej pami
ę
ci.
3.
Ustawienia papieru
. Ta sekcja zawiera informacje o rodzaju materia
ł
u w ka
ż
dym podajniku oraz
o ustawieniach rodzaju wszystkich materia
ł
ów obs
ł
ugiwanych przez drukark
ę
.
4.
Liczniki stron
. Ta sekcja zawiera ca
ł
kowit
ą
liczb
ę
wydrukowanych stron, liczb
ę
wydrukowanych
stron kolorowych i informacje o zaci
ę
ciach papieru.
5.
Ustawienia urz
ą
dzenia
. Ta sekcja zawiera informacje zgromadzone podczas instalacji
oprogramowania, takie jak j
ę
zyk oprogramowania i nazwa firmy.
6.
Typy papieru
. Ta sekcja zawiera informacje na temat typów papieru mo
ż
liwych, które u
ż
ytkownik
mo
ż
e skonfigurowa
ć
.
7.
Dziennik stanu
. Ta sekcja zawiera informacje o b
łę
dach drukarki.
Strona stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych
Na stronie stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych zawarte s
ą
informacje o stanie zu
ż
ycia kaset
drukuj
ą
cych HP. Informacje te obejmuj
ą
tak
ż
e szacowan
ą
liczb
ę
stron do wydrukowania i liczb
ę
stron
ju
ż
wydrukowanych oraz inne dane o materia
ł
ach eksploatacyjnych. Stron
ę
stanu materia
ł
ów
eksploatacyjnych mo
ż
na wydrukowa
ć
z drukarki lub z programu HP Toolbox.
Aby wydrukowa
ć
stron
ę
stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych z panelu sterowania
1.
Naci
ś
nij przycisk
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
menu
RAPORTY
.
2.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
PLWW
Strony specjalne
61
Sample
This manual is suitable for devices