HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 72 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 152
Strony specjalne
Strony specjalne przechowywane s
ą
w pami
ę
ci drukarki. Stanowi
ą
one pomoc w diagnozowaniu i
rozwi
ą
zywaniu problemów z urz
ą
dzeniem.
Uwaga
Je
ś
li podczas instalacji j
ę
zyk drukarki nie zosta
ł
prawid
ł
owo ustawiony, mo
ż
na ustawi
ć
go r
ę
cznie, tak aby strony drukowane by
ł
y w jednym z obs
ł
ugiwanych j
ę
zyków urz
ą
dzenia. J
ę
zyk
mo
ż
na zmieni
ć
za pomoc
ą
programu HP Toolbox.
Strona demonstracyjna
Aby wydrukowa
ć
stron
ę
demonstracyjn
ą
, naci
ś
nij jednocze
ś
nie przyciski
(
Strza
ł
ka w lewo
) i
(
Strza
ł
ka w prawo
) na panelu sterowania drukarki. Stron
ę
t
ę
mo
ż
na równie
ż
wydrukowa
ć
w programie
HP Toolbox.
Strona konfiguracji
Strona konfiguracji zawiera bie
żą
ce ustawienia i w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki. Stron
ę
konfiguracji mo
ż
na
wydrukowa
ć
z drukarki lub z programu HP Toolbox.
Aby wydrukowa
ć
stron
ę
konfiguracji z panelu sterowania
1.
Naci
ś
nij przycisk
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
menu
RAPORTY
.
2.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
).
3.
Naci
ś
nij przycisk
(
Strza
ł
ka w lewo
) lub
(
Strza
ł
ka w prawo
), aby wybra
ć
opcj
ę
RAPORT
KONFIGUR
.
4.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
), aby wydrukowa
ć
stron
ę
raportu konfiguracji.
60
Rozdzia
ł
6
Obs
ł
uga drukarki
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices