HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 71 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 152
6
Obs
ł
uga drukarki
Drukarka jest wyposa
ż
ona w szereg narz
ę
dzi programowych, które pozwalaj
ą
u
ż
ytkownikowi
monitorowa
ć
oraz rozwi
ą
zywa
ć
problemy, jak równie
ż
zarz
ą
dza
ć
prac
ą
urz
ą
dzenia. Informacje o
korzystaniu z tych narz
ę
dzi znajduj
ą
si
ę
w nast
ę
puj
ą
cych sekcjach:
Strony specjalne
Mapa menu
HP Toolbox
PLWW
59
Sample
This manual is suitable for devices