HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 70 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 152
6.
Wyrównaj kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
z prowadnicami wewn
ą
trz drukarki i za pomoc
ą
uchwytów wsu
ń
kaset
ę
tak, aby pewnie wskoczy
ł
a na swoje miejsce.
7.
Zamknij dok
ł
adnie przednie drzwiczki.
Po krótkim czasie na panelu sterowania powinien zosta
ć
wy
ś
wietlony komunikat
GOTOWY
.
Uwaga
Je
ż
eli kaseta znajduje si
ę
w niew
ł
a
ś
ciwym gnie
ź
dzie lub jej typ jest niew
ł
a
ś
ciwy
dla drukarki, na panelu sterowania zostanie wy
ś
wietlony jeden z nast
ę
puj
ą
cych
komunikatów:
NIEPRAWID
Ł
OWA
Ż
Ó
Ł
TA
,
NIEPRAWID
Ł
OWA PURPUROWA
,
NIEPRAWID
Ł
OWA TURKUSOWA
,
NIEPRAWID
Ł
OWA CZARNA
.
8.
Instalacja zosta
ł
a zako
ń
czona. W
ł
ó
ż
zu
ż
yt
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
do pude
ł
ka, w którym dostarczona
by
ł
a nowa kaseta. Wskazówki dotycz
ą
ce recyklingu znajduj
ą
si
ę
w instrukcjach na temat
recyklingu.
9.
Je
ż
eli u
ż
ywasz kasety innej ni
ż
kaseta firmy HP, dalsze instrukcje znajdziesz na panelu sterowania
drukarki.
Dodatkow
ą
pomoc mo
ż
na znale
źć
na stronie
support/clj1600
.
Uwaga
Po wymianie kasety drukuj
ą
cej z czarnym tonerem automatycznie drukowana jest
strona czyszcz
ą
ca. Czynno
ść
ta zapobiega powstawaniu plamek z przodu lub z ty
ł
u
drukowanych dokumentów. Informacje na temat dok
ł
adniejszego czyszczenia znajduj
ą
si
ę
w
sekcji
Czyszczenie utrwalacza za pomoc
ą
programu HP Toolbox
.
58
Rozdzia
ł
5
Jak to zrobi
ć
?
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices