HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 68 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 152
Inne: Jak to zrobi
ć
?
Niniejsza sekcja zawiera odpowiedzi na inne pytania dotycz
ą
ce urz
ą
dzenia.
Zmiana kaset drukuj
ą
cych
Gdy zbli
ż
a si
ę
koniec okresu eksploatacji kasety drukuj
ą
cej, na panelu sterowania wy
ś
wietlany jest
komunikat zalecaj
ą
cy zamówienie kasety na wymian
ę
. Drukarka mo
ż
e w dalszym ci
ą
gu drukowa
ć
przy
u
ż
yciu bie
żą
cej kasety drukuj
ą
cej do momentu, a
ż
na panelu sterowania zostanie wy
ś
wietlony
komunikat z poleceniem wymiany kasety.
Drukarka korzysta z czterech kolorów i ka
ż
demu z nich odpowiada osobna kaseta drukuj
ą
ca: z tonerem
czarnym (K), turkusowym (C), purpurowym (M) i
ż
ó
ł
tym (Y).
Kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
nale
ż
y wymieni
ć
, gdy na panelu sterowania drukarki zostanie wy
ś
wietlony jeden z
nast
ę
puj
ą
cych komunikatów:
WYMIE
Ń
KASET
Ę
Z
Ż
Ó
Ł
TYM TONEREM
,
WYMIE
Ń
KASET
Ę
Z PURP.
TONEREM
,
WYMIE
Ń
KASET
Ę
Z TURK. TONEREM
,
WYMIE
Ń
KASET
Ę
Z CZARN. TONEREM
. Na
wy
ś
wietlaczu panelu sterowania wskazywany jest tak
ż
e kolor, który nale
ż
y wymieni
ć
(chyba
ż
e
aktualnie nie jest zainstalowana oryginalna kaseta firmy HP).
Aby zmieni
ć
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
1.
Otwórz przednie drzwiczki.
OSTRO
Ż
NIE
Nie nale
ż
y k
ł
a
ść
ż
adnych przedmiotów na pasie przenosz
ą
cym (ETB),
który znajduje si
ę
po wewn
ę
trznej stronie przednich drzwiczek.
2.
Wyci
ą
gnij z drukarki zu
ż
yt
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
.
56
Rozdzia
ł
5
Jak to zrobi
ć
?
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices