HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 67 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 152
Drukowanie za pomoc
ą
komputera dokumentów kolorowych jako
czarno-bia
ł
ych
W stosowanym programie z menu
Plik
wybierz polecenie
Drukuj
, wybierz sterownik drukarki
HP Color
LaserJet 1600
, kliknij przycisk
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
, kliknij kart
ę
Kolor
, a nast
ę
pnie zaznacz pole wyboru
Drukuj w skali szaro
ś
ci
. Kliknij przycisk
OK
, aby zapisa
ć
w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukowania, a nast
ę
pnie
ponownie kliknij przycisk
OK
, aby wydrukowa
ć
dokument.
Zmiana opcji kolorów
Opcja automatycznego dopasowania kolorów optymalizuje neutralny kolor szary i wzmocnienia
kraw
ę
dzi ka
ż
dego elementu w dokumencie. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w pomocy ekranowej do
sterownika drukarki.
Uwaga
Ustawienie Automatyczne jest ustawieniem standardowym i zaleca si
ę
je do
drukowania wszystkich kolorowych dokumentów.
Opcja r
ę
cznego dopasowania kolorów umo
ż
liwia dopasowanie neutralnego koloru szarego i
wzmocnienia kraw
ę
dzi dla tekstu, grafiki i fotografii. Aby uzyska
ć
dost
ę
p do opcji kolorów R
ę
czne,
nale
ż
y na karcie Kolor klikn
ąć
opcj
ę
R
ę
czne
, a nast
ę
pnie klikn
ąć
opcj
ę
Ustawienia
. Przy u
ż
yciu r
ę
cznej
regulacji kolorów mo
ż
na dostosowa
ć
opcje Kolory (lub Mapa kolorów).
Uwaga
Niektóre programy przekszta
ł
caj
ą
tekst i grafik
ę
w obrazy rastrowe. W takich
przypadkach ustawienie Fotografie ma wp
ł
yw tak
ż
e na tekst i grafik
ę
.
PLWW
Drukowanie: Jak to zrobi
ć
?
55
Sample
This manual is suitable for devices