HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 66 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 152
Drukowanie na kopertach i papierze o niestandardowych formatach
Aby drukowa
ć
na kopertach, nale
ż
y wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce kroki.
1.
Ustaw prawid
ł
owy format materia
ł
u dla podajnika 2. Zobacz
Wk
ł
adanie do podajnika 2 lub
opcjonalnego podajnika 3
.
2.
Za
ł
aduj nie wi
ę
cej ni
ż
10 kopert przodem do góry, tak aby skrzyde
ł
ko koperty znajdowa
ł
o si
ę
po
prawej stronie, a krótka kraw
ę
d
ź
by
ł
a skierowana do urz
ą
dzenia.
3.
U
ż
yj oprogramowania komputera do uko
ń
czenia procesu drukowania.
Uwaga
W przypadku podajnika 1 koperty nale
ż
y
ł
adowa
ć
pojedynczo przodem w dó
ł
, tak aby
skrzyde
ł
ko znajdowa
ł
o si
ę
po prawej stronie.
Uwaga
Nie nale
ż
y u
ż
ywa
ć
kopert z okienkami i klamrami, pomarszczonych, ponacinanych,
pozwijanych lub uszkodzonych w inny sposób.
Aby drukowa
ć
na materia
ł
ach o niestandardowym formacie, wykonaj nast
ę
puj
ą
ce kroki:
Zmiana ustawie
ń
drukowania w urz
ą
dzeniu, takich jak jako
ść
wydruku, w programie HP Toolbox
Aby zmieni
ć
domy
ś
lne ustawienia drukowania w programie HP Toolbox, nale
ż
y wykona
ć
poni
ż
sze
kroki.
Uwaga
Zmiany ustawie
ń
drukowania wprowadzone w programie HP Toolbox dotycz
ą
wszystkich przysz
ł
ych zada
ń
drukowania.
1.
Otwórz program HP Toolbox i kliknij przycisk
Ustawienia urz
ą
dzenia
.
2.
Kliknij kart
ę
Ustawienia
.
3.
Na karcie
Ustawienia
mo
ż
na modyfikowa
ć
ustawienia wy
ś
wietlane na nast
ę
puj
ą
cych stronach.
Obs
ł
uga papieru
Drukowanie
Jako
ść
wydruku
G
ę
sto
ść
druku
Ustawienia typu papieru
Tryby drukowania
Ustawienia systemu
Serwis
4.
Aby zapisa
ć
zmiany wprowadzone na tych stronach, nale
ż
y klikn
ąć
przycisk
Zastosuj
.
Uwaga
Je
ś
li podobne ustawienia wyst
ę
puj
ą
w sterowniku drukarki, maj
ą
one priorytet przed
ustawieniami wprowadzonymi w programie HP Toolbox.
54
Rozdzia
ł
5
Jak to zrobi
ć
?
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices