HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 65 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 152
HP Premium
200 g/m
2
HP Premium Plus Photo
220 g/m
2
7.
Drukowanie dokumentu. Wyjmuj materia
ł
y z drukarki w miar
ę
drukowania, aby unikn
ąć
ich
sklejania, i umieszczaj wydrukowane arkusze na p
ł
askiej powierzchni.
Rodzaj materia
ł
ów mo
ż
na równie
ż
wybra
ć
i skonfigurowa
ć
w programie HP Toolbox. Aby
skonfigurowa
ć
tego typu materia
ł
y za pomoc
ą
programu HP Toolbox, nale
ż
y klikn
ąć
przycisk
Ustawienia urz
ą
dzenia
, klikn
ąć
kart
ę
Ustawienia systemowe
, a nast
ę
pnie otworzy
ć
stron
ę
Tryby drukowania
. Nast
ę
pnie nale
ż
y wprowadzi
ć
odpowiednie modyfikacje i klikn
ąć
przycisk
Zastosuj
, aby zapisa
ć
zmiany.
Aby wydrukowa
ć
pojedyncz
ą
stron
ę
tytu
ł
ow
ą
na papierze firmowym, a nast
ę
pnie wielostronicowy
dokument, nale
ż
y najpierw za
ł
adowa
ć
jeden arkusz papieru firmowego do podajnika 1. Po
wydrukowaniu strony na papierze firmowym urz
ą
dzenie wy
ś
le monit o za
ł
adowanie papieru.
Nale
ż
y wówczas za
ł
adowa
ć
papier na pozosta
łą
cz
ęść
dokumentu.
Drukowanie na obu stronach arkusza
Aby r
ę
cznie drukowa
ć
po obu stronach papieru, nale
ż
y dwukrotnie poda
ć
papier do urz
ą
dzenia.
OSTRO
Ż
NIE
Nie nale
ż
y drukowa
ć
po obu stronach kopert, nalepek ani folii.
1.
Do podajnika 2 lub opcjonalnego podajnika 3 w
ł
ó
ż
wystarczaj
ą
c
ą
ilo
ść
papieru do wykonania
zadania druku.
2.
Za pomoc
ą
poni
ż
szej procedury skonfiguruj drukark
ę
do drukowania na obu stronach (r
ę
cznego):
Windows: W sterowniku drukarki wybierz kart
ę
Wyko
ń
czenie
, wybierz opcj
ę
Print on both
sides (manually)
(Drukuj po obu stronach [r
ę
cznie]), a nast
ę
pnie wy
ś
lij zadanie do druku.
3.
Po zako
ń
czeniu drukowania wyci
ą
gnij ewentualne niezadrukowane arkusze z podajnika 2 lub
opcjonalnego podajnika 3. W
ł
ó
ż
zadrukowany stos arkuszy niezadrukowan
ą
stron
ą
do góry i górn
ą
kraw
ę
dzi
ą
skierowan
ą
do drukarki. Wydrukuj drug
ą
stron
ę
z podajnika 2 lub opcjonalnego
podajnika 3.
A
4.
Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
), aby kontynuowa
ć
drukowanie.
PLWW
Drukowanie: Jak to zrobi
ć
?
53
Sample
This manual is suitable for devices