HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 64 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 152
Drukowanie: Jak to zrobi
ć
?
Niniejsza sekcja zawiera odpowiedzi na pytania dotycz
ą
ce drukowania.
Drukowanie na materia
ł
ach specjalnych, takich jak papier
b
ł
yszcz
ą
cy lub fotograficzny
Funkcja optymalizacji znajduj
ą
ca si
ę
w sterowniku drukarki umo
ż
liwia drukowanie na materia
ł
ach
specjalnych, takich jak folie, nalepki, papier o du
ż
ej gramaturze, papier b
ł
yszcz
ą
cy, fotograficzny
i karton.
1.
Za
ł
aduj podajnik materia
ł
ów. Upewnij si
ę
,
ż
e górna cz
ęść
materia
ł
ów u
ł
o
ż
ona jest przodem do
urz
ą
dzenia, a strony do zadrukowania (szorstka strona folii) do góry.
2.
Wyreguluj prowadnice materia
ł
ów, aby dopasowa
ć
je do szeroko
ś
ci materia
ł
u.
3.
Otwórz dokument w programie takim jak Microsoft Word.
4.
Wybierz polecenie drukowania. W przypadku wi
ę
kszo
ś
ci programów z menu
Plik
wybierz
polecenie
Drukuj
. Zostanie wy
ś
wietlone okno dialogowe
Drukuj
.
5.
W oknie dialogowym
Drukuj
kliknij przycisk
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
.
6.
Na karcie
Papier
lub
Jako
ść
wybierz jeden z nast
ę
puj
ą
cych typów materia
ł
ów:
Zwyk
ł
y
Z nadrukiem
Papier firmowy
Folia
Dziurkowany
Nalepki
Dokumentowy
Makulaturowy
Kolorowy
Papier HP Tough
Koperta
Lekki
60-74 g/m
2
Papier ci
ęż
ki
91-105 g/m
2
Karton
106-176 g/m
2
Lekki b
ł
yszcz
ą
cy
75-105 g/m
2
B
ł
yszcz
ą
cy
106-120 g/m
2
Ci
ęż
ki b
ł
yszcz
ą
cy
121-163 g/m
2
52
Rozdzia
ł
5
Jak to zrobi
ć
?
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices