HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 62 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 152
Dopasowanie kolorów
Proces dopasowywania kolorów wydruków drukarki do kolorów na ekranie komputera jest do
ść
skomplikowany, poniewa
ż
drukarka i monitor komputera wykorzystuj
ą
ż
ne metody tworzenia kolorów.
Monitory wy
ś
wietlaj
ą
kolory za pomoc
ą
pikseli
ś
wietlnych przy zastosowaniu przetwarzania kolorów
RGB (czerwony, zielony i niebieski), natomiast drukarki drukuj
ą
kolory przy zastosowaniu przetwarzania
kolorów CMYK (turkusowy, purpurowy,
ż
ó
ł
ty i czarny).
Na mo
ż
liwo
ść
dopasowania wydrukowanych kolorów do kolorów na ekranie maj
ą
wp
ł
yw nast
ę
puj
ą
ce
czynniki.
Materia
ł
y drukarskie
Substancje koloruj
ą
ce stosowane w drukarce (na przyk
ł
ad tusze lub tonery)
Proces drukowania (na przyk
ł
ad technologia atramentowa, prasowa lub laserowa)
Górne o
ś
wietlenie
Programy
Sterowniki drukarek
System operacyjny komputera
Monitory
Karty i sterowniki wideo
Ś
rodowisko pracy (bardzo wilgotne lub bardzo suche)
ż
nice osobowe w postrzeganiu kolorów
Nale
ż
y pami
ę
ta
ć
o tych czynnikach, kiedy kolory na ekranie nie odpowiadaj
ą
w pe
ł
ni kolorom na
wydrukach. Dla wi
ę
kszo
ś
ci u
ż
ytkowników najlepsz
ą
metod
ą
dopasowania kolorów na ekranie i
wydrukach jest drukowanie w systemie kolorów sRGB. Drukarka korzysta ze standardu sRGB i
automatycznie optymalizuje kolor wydruku.
Dodatkowe informacje na temat rozwi
ą
zywania problemów zwi
ą
zanych z wydrukami kolorowymi
znajduj
ą
si
ę
w sekcji
Rozwi
ą
zywanie problemów z dokumentami kolorowymi
.
50
Rozdzia
ł
4
Drukowanie w kolorze
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices