HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 61 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 152
Kontrola kraw
ę
dzi
Ustawienie
Kontrola kraw
ę
dzi
okre
ś
la sposób odwzorowywania kraw
ę
dzi. Opcja Kontrola kraw
ę
dzi
sk
ł
ada si
ę
z dwóch elementów: dostosowywanego pó
ł
tonowania oraz trappingu. Dostosowywane
ł
tonowanie zwi
ę
ksza ostro
ść
kraw
ę
dzi. Trapping redukuje efekt b
łę
dnego rejestrowania kolorowych
p
ł
aszczyzn przez nieznaczne na
ł
o
ż
enie na siebie kraw
ę
dzi s
ą
siednich obiektów. Dost
ę
pne s
ą
nast
ę
puj
ą
ce poziomy kontroli kraw
ę
dzi:
Ustawienie
Wy
ł
.
wy
łą
cza trapping oraz dostosowywane pó
ł
tonowanie.
Opcja
Standardowa
zawiera domy
ś
lne ustawienia trappingu. Dostosowywane pó
ł
tonowanie jest
ustawione na W
ł
.
Opcja
Maksymalna
zapewnia najwi
ę
kszy trapping. Dostosowywane pó
ł
tonowanie jest ustawione
na W
ł
.
Kolor RGB
Opcja
Kolor RGB
okre
ś
la sposób odwzorowywania kolorów.
Opcja
Domy
ś
lne
powoduje,
ż
e kolor RGB jest interpretowany jako sRGB, co stanowi standard
uznawany przez wiele firm i organizacji zajmuj
ą
cych si
ę
oprogramowaniem, np. Microsoft i
konsorcjum World Wide Web. (Zobacz
.)
Opcja
Urz
ą
dzenie
powoduje wydruk danych RGB jako nieprzetworzonych w trybie urz
ą
dzenia.
Aby prawid
ł
owo odwzorowa
ć
fotografie po wybraniu tej opcji, kolory nale
ż
y obs
ł
ugiwa
ć
za pomoc
ą
u
ż
ywanego programu lub systemu operacyjnego.
Opcja
Intensywne
powoduje,
ż
e drukarka zwi
ę
kszy nasycenie kolorów w tonach
ś
rednich. Mniej
kolorowe obiekty b
ę
d
ą
odwzorowane jako bardziej kolorowe. Ta warto
ść
jest zalecana przy
drukowaniu grafiki do wykorzystania w celach profesjonalnych.
Opcja
Photo Image
(Obraz fotograficzny) interpretuje kolory RGB, tak jakby by
ł
y drukowane jako
fotografia w minilabie cyfrowym. To ustawienie jest przeznaczone do odwzorowania g
łę
bszych i
bardziej nasyconych kolorów ni
ż
kolory tworzone w trybie standardowym. Tego ustawienia nale
ż
y
u
ż
ywa
ć
w celu drukowania fotografii.
Neutralne szaro
ś
ci
Ustawienie
Neutralne szaro
ś
ci
okre
ś
la metod
ę
tworzenia kolorów szarych, które s
ą
u
ż
ywane w
tek
ś
cie, grafice i fotografiach.
Opcja
Tylko czarny
umo
ż
liwia tworzenie neutralnych kolorów (szaro
ś
ci i czer
ń
) przy u
ż
yciu tylko
czarnego tonera. Opcja ta gwarantuje,
ż
e kolory neutralne nie b
ę
d
ą
mia
ł
y kolorowego nalotu.
Opcja
4 kolory
umo
ż
liwia tworzenie neutralnych kolorów przez po
łą
czenie wszystkich czterech
kolorów tonera. Opcja ta zapewnia p
ł
ynniejsze cieniowanie i przej
ś
cia w kolory ciep
ł
e i zimne.
Pozwala równie
ż
na tworzenie najciemniejszego z mo
ż
liwych koloru czarnego.
PLWW
Zarz
ą
dzanie opcjami kolorów
49
Sample
This manual is suitable for devices