HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 60 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 152
Zarz
ą
dzanie opcjami kolorów
Ustawienie opcji koloru na
Automatycznie
daje zazwyczaj najlepsz
ą
mo
ż
liw
ą
jako
ść
wydruku
dokumentów kolorowych. Jednak w niektórych sytuacjach mo
ż
e by
ć
potrzebny wydruk dokumentu
kolorowego w skali szaro
ś
ci (czarnym i odcieniach szaro
ś
ci) lub zmiana jednej z opcji kolorów drukarki.
W systemie Windows drukowanie w skali szaro
ś
ci lub zmian
ę
opcji kolorów umo
ż
liwiaj
ą
ustawienia
na karcie
Kolory
sterownika drukarki.
Drukowanie w skali szaro
ś
ci
Wybranie opcji
Druk w skali szaro
ś
ci
w sterowniku drukarki umo
ż
liwia wydrukowanie dokumentu przy
u
ż
yciu czerni i odcieni szaro
ś
ci. Ta opcja jest u
ż
yteczna w przypadku drukowania dokumentów
kolorowych przeznaczonych do kopiowania lub faksowania.
Po wybraniu opcji
Druk w skali szaro
ś
ci
drukarka przechodzi w tryb monochromatyczny.
Automatyczne a r
ę
czne dopasowanie kolorów
Opcja dopasowania kolorów
Automatycznie
optymalizuje neutralny szary kolor i poprawy kraw
ę
dzi
ka
ż
dego elementu w dokumencie. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w pomocy ekranowej do sterownika
drukarki.
Uwaga
Ustawienie
Automatyczne
jest standardowym ustawieniem i jest zalecane do
drukowania wszystkich kolorowych dokumentów.
Opcja dopasowania kolorów
R
ę
czne
umo
ż
liwia dopasowanie neutralnego szarego koloru i popraw
ę
kraw
ę
dzi tekstu, grafiki i fotografii. Aby uzyska
ć
dost
ę
p do opcji kolorów R
ę
czne, nale
ż
y na karcie
Kolory
klikn
ąć
opcj
ę
R
ę
czne
, a nast
ę
pnie opcj
ę
Ustawienia
.
Opcje r
ę
cznego ustawiania kolorów
Przy u
ż
yciu r
ę
cznej regulacji kolorów mo
ż
na dostosowa
ć
opcje
Kolory
(lub
Mapa kolorów
).
Uwaga
Niektóre programy przekszta
ł
caj
ą
tekst i grafik
ę
w obrazy rastrowe. W takich
przypadkach ustawienie
Fotografie
ma wp
ł
yw tak
ż
e na tekst i grafik
ę
.
Opcje pó
ł
tonowania
ł
tonowanie jest metod
ą
, w której drukarka tworzy miliony kolorów, mieszaj
ą
c w ró
ż
nych proporcjach
cztery kolory podstawowe (turkusowy, purpurowy,
ż
ó
ł
ty i czarny). Opcje pó
ł
tonowania maj
ą
wp
ł
yw na
rozdzielczo
ść
i przejrzysto
ść
kolorowych wydruków. Dwie dost
ę
pne opcje pó
ł
tonowania to
Wyg
ł
adzenie
i
Szczegó
ł
.
Opcja
Wyg
ł
adzenie
daje lepsze wyniki na du
ż
ych, jednokolorowych powierzchniach wydruku.
Ulepsza ona wygl
ą
d fotografii poprzez
ł
agodne przej
ś
cia delikatnej gradacji koloru. Z tej opcji
nale
ż
y korzysta
ć
w przypadku, gdy najwa
ż
niejszymi atrybutami s
ą
jednorodne i obszary wype
ł
nie
ń
o
ł
agodnych przej
ś
ciach tonalnych.
Opcja
Szczegó
ł
jest u
ż
yteczna do tekstu i grafiki, wymagaj
ą
cych wyra
ź
nego odró
ż
nienia linii lub
kolorów, np. w obrazach zawieraj
ą
cych wzór lub wysoki poziom szczegó
ł
owo
ś
ci. Z tej opcji nale
ż
y
korzysta
ć
w przypadku, gdy najwa
ż
niejszymi atrybutami s
ą
ostre kraw
ę
dzie i wyra
ź
ne szczegó
ł
y.
48
Rozdzia
ł
4
Drukowanie w kolorze
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices