HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 6 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 152
Informacje o serwisie firmy HP
Aby uzyska
ć
informacje na temat autoryzowanych sprzedawców produktów firmy HP w Stanach
Zjednoczonych lub Kanadzie, nale
ż
y zadzwoni
ć
pod numer 1-800-243-9816 (Stany Zjednoczone) lub
1-800-387-3867 (Kanada). Informacje te mo
ż
na równie
ż
znale
źć
na stronie
go/
cposupportguide
.
Informacje o us
ł
ugach serwisowych dotycz
ą
cych okre
ś
lonego urz
ą
dzenia firmy HP w innych
krajach/regionach mo
ż
na uzyska
ć
pod numerem telefonu dzia
ł
u obs
ł
ugi klientów firmy HP dla danego
kraju/regionu. Zobacz ulotka dostarczona w opakowaniu drukarki.
Umowy serwisowe firmy HP
Nale
ż
y zadzwoni
ć
pod numer: 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (USA)] lub 1-800-268-1221
(Kanada).
Serwis pogwarancyjny: 1-800-633-3600
Serwis rozszerzony: Nale
ż
y zadzwoni
ć
pod numer 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) lub
1-800-268-1221 (Kanada). Mo
ż
na równie
ż
przej
ść
do witryny sieci Web Supportpack and Carepaq™
Services firmy HP pod adresem
10467a
.
HP Toolbox
Aby sprawdzi
ć
ustawienia i stan drukarki oraz wy
ś
wietli
ć
informacje o usuwaniu problemów oraz
dokumentacj
ę
elektroniczn
ą
, nale
ż
y skorzysta
ć
z programu HP Toolbox. Program HP Toolbox mo
ż
na
wy
ś
wietli
ć
, je
ś
li drukarka jest bezpo
ś
rednio pod
łą
czona do komputera. Aby mo
ż
na by
ł
o korzysta
ć
z programu HP Toolbox, nale
ż
y przeprowadzi
ć
pe
ł
n
ą
instalacj
ę
oprogramowania. Zobacz
Obs
ł
uga
drukarki
.
iv
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta firmy HP
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices