HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 59 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 152
fotograficzne) oraz urz
ą
dze
ń
wyj
ś
ciowych (drukarki i plotery). Jest to standardowa przestrze
ń
kolorów
stosowana w urz
ą
dzeniach firmy HP, systemach operacyjnych Microsoft, sieci World Wide Web oraz
wi
ę
kszo
ś
ci sprzedawanych obecnie programów biurowych. Standard sRGB jest u
ż
ywany w typowych
monitorach komputerów z systemem Windows oraz jest standardem konwergencji dla telewizji wysokiej
rozdzielczo
ś
ci.
Uwaga
Na kolory wy
ś
wietlane na ekranie mog
ą
mie
ć
wp
ł
yw takie czynniki, jak typ u
ż
ywanego
monitora i o
ś
wietlenie pomieszczenia. Wi
ę
cej informacji znajduje si
ę
w sekcji
Dopasowanie
kolorów
.
Najnowsze wersje programów Adobe® PhotoShop®, CorelDRAW™ i Microsoft Office wy
ś
wietlaj
ą
kolory w standardzie sRGB, podobnie jak wiele innych aplikacji. A co najwa
ż
niejsze, jako standardowa
przestrze
ń
kolorów w systemach operacyjnych firmy Microsoft, standard sRGB zosta
ł
powszechnie
przyj
ę
ty jako
ś
rodek do wymiany informacji o kolorach pomi
ę
dzy programami a urz
ą
dzeniami dzi
ę
ki
zastosowaniu wspólnej definicji, która zapewnia,
ż
e typowy u
ż
ytkownik uzyska znacznie lepsze
dopasowanie kolorów. Standard sRGB u
ł
atwia prac
ę
u
ż
ytkownika, który nie musi ju
ż
by
ć
ekspertem od
kolorów, aby automatycznie dopasowa
ć
kolory pomi
ę
dzy drukark
ą
, monitorem komputera a innymi
urz
ą
dzeniami wej
ś
ciowymi (skanery, aparaty cyfrowe).
PLWW
U
ż
ywanie kolorów
47
Sample
This manual is suitable for devices