HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 58 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 152
U
ż
ywanie kolorów
Drukarka umo
ż
liwia uzyskanie doskona
ł
ych kolorów ju
ż
od momentu instalacji. W celu uzyskania
optymalnych rezultatów mo
ż
na korzysta
ć
z kombinacji automatycznie ustawionych funkcji koloru albo
z zaawansowanych narz
ę
dzi dla bardziej do
ś
wiadczonych u
ż
ytkowników.
Drukarka zawiera starannie opracowane i przetestowane tabele kolorów zapewniaj
ą
ce bezproblemowe
oraz prawid
ł
owe odwzorowanie wszystkich mo
ż
liwych do wydrukowania kolorów.
Firma HP oferuje bezp
ł
atne narz
ę
dzia online u
ł
atwiaj
ą
ce ró
ż
nym firmom drukowanie w kolorze. W
witrynie Office Color Printing Center firmy'HP (
go/color
) znajduj
ą
si
ę
rozwi
ą
zania i
informacje dotycz
ą
ce tworzenia kompleksowych projektów.
HP ImageREt 2400
Dzi
ę
ki wieloetapowemu procesowi drukowania funkcja ImageREt 2400 zapewnia wysok
ą
jako
ść
kolorowych wydruków laserowych o rozdzielczo
ś
ci 2400 punktów na cal (dpi). W procesie tym
precyzyjnie steruje si
ę
tworzeniem kolorów poprzez
łą
czenie do czterech kolorów w pojedynczej plamce
i ró
ż
nicowanie ilo
ś
ci tonera w danym obszarze. W tej drukarce zastosowano udoskonalon
ą
technologi
ę
ImageREt 2400. Udoskonalenia oferuj
ą
technologie trappingu, wi
ę
ksz
ą
kontrol
ę
nad rozmieszczaniem
punktów oraz bardziej precyzyjn
ą
kontrol
ę
jako
ś
ci tonera w jednym punkcie. Te nowe technologie, w
po
łą
czeniu z wieloetapowym procesem drukowania firmy'HP, wykorzystano w drukarce o rozdzielczo
ś
ci
600 na 600 dpi, zapewniaj
ą
cej uzyskanie kolorowego wydruku laserowego o rozdzielczo
ś
ci 2400 dpi i
miliony kolorów o
ł
agodnych przej
ś
cia tonalnych.
Dla porównania, jednoetapowy proces drukowania, który stanowi domy
ś
lny tryb pracy innych
kolorowych drukarek laserowych, nie pozwala na mieszanie kolorów w pojedynczej plamce. Proces ten,
zwany symulowaniem kolorów, znacznie utrudnia mo
ż
liwo
ść
tworzenia szerokiego zakresu kolorów bez
negatywnego wp
ł
ywu na ostro
ść
i widoczn
ą
struktur
ę
plamek.
Wybór materia
ł
ów
W celu uzyskania najlepszej jako
ś
ci kolorów i obrazu wa
ż
ne jest, aby wybra
ć
odpowiedni typ materia
ł
ów
w menu drukarki u
ż
ywanego oprogramowania lub w sterowniku drukarki. Aby uzyska
ć
wi
ę
cej informacji,
zobacz
Specyfikacje materia
ł
ów drukarskich
.
Opcje kolorów
Opcje kolorów umo
ż
liwiaj
ą
automatyczne odwzorowanie optymalnych kolorów dla ró
ż
nych typów
dokumentów.
Opcje kolorów korzystaj
ą
z tagowania obiektów, co umo
ż
liwia optymalne stosowanie ustawie
ń
koloru
do ró
ż
nych obiektów na stronie (tekstu, grafiki i fotografii). Sterownik drukarki dokonuje analizy
zawartych na stronie obiektów i wykorzystuje ustawienia kolorów, które zapewniaj
ą
najlepsz
ą
jako
ść
wydruku dla poszczególnych obiektów. Funkcja tagowania obiektów w po
łą
czeniu ze
zoptymalizowanymi ustawieniami standardowymi zapewnia doskona
łą
jako
ść
kolorów drukarki bez
konieczno
ś
ci okre
ś
lania specjalnych ustawie
ń
.
W
ś
rodowisku Windows opcje kolorów
Automatycznie
i
R
ę
cznie
znajduj
ą
si
ę
na karcie
Kolor
sterownika drukarki.
Standard czerwony-zielony-niebieski (red-green-blue – sRGB)
System sRGB jest stosowanym na
ś
wiecie standardem kolorów, opracowanym przez firmy HP i
Microsoft jako wspólny j
ę
zyk kolorów dla monitorów, urz
ą
dze
ń
wej
ś
ciowych (skanery i cyfrowe aparaty
46
Rozdzia
ł
4
Drukowanie w kolorze
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices