HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 57 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 152
4
Drukowanie w kolorze
W tej cz
ęś
ci opisano sposób drukowania na drukarce szerokiej gamy kolorów. W tej cz
ęś
ci opisano
równie
ż
sposoby uzyskania mo
ż
liwie najlepszych kolorowych wydruków. Obejmuje ona nast
ę
puj
ą
ce
tematy:
U
ż
ywanie kolorów
Zarz
ą
dzanie opcjami kolorów
Dopasowanie kolorów
PLWW
45
Sample
This manual is suitable for devices